Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie poszukuje osób, fundacji i stowarzyszeń do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci z autyzmem. Liczba dzieci może ulec zmianie.

(Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie PZP)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie poszukuje osób, fundacji i stowarzyszeń do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci z autyzmem. Liczba dzieci może ulec zmianie.

1. Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 1. w szpitalu psychiatrycznym;

 2. w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 3. w placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 4. w ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;

 5. w zakładzie rehabilitacji;

 6. w innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w punkcie 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

 2. kształtowania nawyków celowej aktywności;

 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Miejsce świadczenia usług: Teren Gminy Nowa Karczma
Termin: od dnia 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. z możliwością przedłużenia umowy do końca 2018 r.

6. Planowany miesięczny zakres usług u jednego dziecka będzie wynosił od 15 do 80 godzin zajęć, które będą zawierały zajęcia z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki, terapii zajęciowej w tym integracji sensorycznej oraz wymagania określone w/w Rozporządzeniem oraz zaświadczeniem, lekarskim (1 godzina = 60 minut).

7. Nie będą brane pod uwagę oferty częściowe np. możliwości zapewnienia usług dla 1 dziecka bądź usług z 1 zakresu zajęć.

8. Usługi będą świadczone w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i opiekuna prawnego dziecka.

9. Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto za 1 godzinę podanej przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

 

10. Zainteresowane osoby, fundacje i stowarzyszenia proszone są o złożenie oferty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie ul. Kościerska 9a, do dnia 12 czerwca 2017 r. do godz. 1200. Ofertę można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do OPS).

Do składanej oferty należy załączyć:

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy,

- oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.).

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie 58-680-06-47, 519-485-945, w godzinach 715 - 1515.

 

 

 

Kierownik OPS

Bogusława Klaman