Gmina Nowa Karczma

Sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nowa Karczma, 18.05.2020.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art.40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65/ oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  –  WÓJT  GMINY   Nowa Karczma    O G Ł A S Z A   I  przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych,  nieuzbrojonych, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma:

Nr .

działki

Pow. w m2

Położenie

obręb

Nr KW

Część

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywo-ławcza w zł (brutto0

Wa-

dium w zł

Minimalne postą- pienie  zł

Opis

nieruchomości

143/7

3795

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę usługowo – mieszkalną)

151.500

15.150

1.520

zabudowana parterowym budynkiem magazynowym w zabudowie zwartej (bliźniaczej) o pow. użytkowej 698,21m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie zabudowy : mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo – przemysłowej i usługowo – mieszkalnej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew, przez naroże działki przebiega sieć wodociągowa do hydrantu zlokalizowanego w drodze.

143/8

1678

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę usługowo – mieszkalną)

94.000

9.400

940

zabudowana parterowym budynkiem magazynowym w zabudowie zwartej (bliźniaczej) o pow. użytkowej 566,77m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie zabudowy : mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo – mieszkalnej, usługowo- mieszkalną i  usługowo – przemysłowej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew.

143/9

1452

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę usługowo – mieszkalną)

40.000

4.000

400

niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo – przemysłowej, usługowo – mieszkalnej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew.

143/10

1480

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę usługowo – mieszkalną)

41.000

4.100

410

niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy : mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo – przemysłowej, usługowo – mieszkalnej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew, przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

143/13

5342

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę usługowo –przemysłową)

162.700

16.270

1.630

niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy: usługowo – przemysłową, usługowo – mieszkalną, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew, przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

143/14

5339

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę usługowo –przemysłową)

152.000

15.200

1.520

zabudowana budynkiem nieczynnej stacji transformatorowej o pow. użytkowanej 45m2 wraz z urządzeniami niskim stanie technicznym, położona w sąsiedztwie zabudowy:  usługowo – przemysłowej, usługowo – mieszkalnej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew, przy  wypukleniu granicy przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

398

5314

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę usługowo –przemysłową)

151.000

15.100

1.510

zabudowana budynkiem parterowym byłej stacji benzynowej o pow. użytkowanej 52m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie zabudowy:  usługowo – przemysłowej, usługowo – mieszkalnej, droga, porośnięta jest samosiejkami drzew, przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

397

1378

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę usługowo – mieszkalną)

41.900

4.190

420

niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo- przemysłowej, usługowo- mieszkalnej, droga, porośnięta jest samosiejkami drzew.

* teren ten jest objęty decyzją nr RPPGKiOŚ.6730.74.2016MM z dnia 28.11.2016 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji – budowy trzech budynków usługowo-przemysłowych oraz sześciu budynków usługowo-mieszkalnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ew. 143/3 położonej w miejscowości Nowy Barkoczyn. Wcześniej na ten teren była wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji – budowy budynku produkcyjno – usługowego i dwóch budynków magazynowych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 143/3 położonej w miejscowości Nowy Barkoczyn.

Decyzjami Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia:  31.05.2017r. nr RAG.6831.19.2017.TK , 28..09.2017r. nr RAG.6831.30.2017.TK zostały zatwierdzone podziały nieruchomości (działki 143/3) polegający na wydzieleniu między innymi działek będących przedmiotem sprzedaży

Zobowiązuje się nabywcę działki nr 143/7, ustalonego w drodze przetargu, do ustanowienia na rzecz Gminy Nowa Karczma nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu przez tą nieruchomość obciążoną sieci wodociągowej, pasa technologicznego o szerokości 3m wydłuż istniejącej sieci wodociągowej, prawa wstępu, używania i korzystania z ww. pasa gruntu, prawa dostępu w celu wykonywania czynności związanych eksploatacją, konserwacją, naprawą, modernizacją, przebudową wodociągu znajdującego się w tym pasie gruntu, zakazie w pasie technologicznym wodociągu dokonywania lokalizacji budynku i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów.

Przetargi odbędą się w dniu 07.07.2020 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie, godz. 1000 – w kolejności podanej wyżej. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej (przed otwarciem przetargu): dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, dowodu wniesienia wadium wraz z numerem konta, na które ma być przelane wadium w przypadku jego zwrotu, 1/osoby fizyczne dodatkowo: oświadczenia małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, w przypadku nabycia nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – potwierdzenie wpisu w CEIDG, 2/osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające rejestracji dodatkowo: aktualnego wypisu z właściwego rejestru (z okresu 3 miesięcy przed datą przetargu). 

Wadium w wysokości podanej wyżej należy wnieść / w terminie do dnia 02.07.2020 r. /, przelewem na konto Urzędu Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem ”Przetarg   działka nr……,położona w …..”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 02.07.2020 r. na ww. rachunku bankowym Gminy.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje publicznie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przez cudzoziemców wpłacone wadium przepada.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127(89) .

Dzierżawy

Nowa Karczma 07.10.2019

W Ó J T   G M I N Y    Nowa Karczma   ogłasza   P R Z E T A R G I  ustne  nieograniczone  na  d z i e r ż a w ę  niezabudowanych działek, położonych na terenie Gminy Nowa Karczma, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma, wymienionych w załączniku do obwieszczenia, okres dzierżawy do 31.08.2021r., z przeznaczeniem na cele rolne.

 

Załącznik nr 1 do obwieszczenia o P R Z E T A R G A C H  ustnych  nieograniczonych w dniu 06.11.2019r.na   d z i e r ż a w ę  działek,
okres dzierżawy do 31.08.2021r., z przeznaczeniem na cele rolne.

l.p.

obręb- wieś

nr działki

pow. dz. w ha

rodz. użyt.  wg. ewiden. gruntów

Wywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy w zł

Wadium

w zł

Postą- pienie minimalne w zł

1

Grabówko 

28/2

1,3500

R: IVb ,V 

Klauzula *    828      

165

9

2

Lubań

162/3

0,7692

RV,ŁV,ŁVI,PsVI,N

306

61

5

3

Nowa Karczma

528

  1,1500

RV,RVI

584

116

6

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

*-udostępnienie terenu do prac geodezyjnych przy podziale działki. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nowa Karczma, 18.05.2020.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art.40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65/ oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  –  WÓJT  GMINY   Nowa Karczma    O G Ł A S Z A   I  przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych,  nieuzbrojonych, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma:

Lp.

Nr .

działki

Pow. w m2

Położenie

obręb

Nr KW

Część

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoła-wcza w zł (brutto0

Wa-

dium w zł

Minimalne postą- pienie  zł

Opis

nieruchomości

1

152/37

1277

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę mieszkalno –  usługową)

61.500

6.150

620

działka o nieregularnym kształcie,  w obniżonym terenie, o pochyłym uksztaltowaniem terenu , położona w sąsiedztwie zabudowy: handlowo – usługowej, mieszkalno – usługowej i drogi, przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, dojazd drogą nieurządzoną

2

152/38

1658

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę mieszkalno –  usługową)

74.200

7.420

750

 w obniżonym terenie, położona w sąsiedztwie zabudowy: handlowo – usługowej, mieszkalno – usługowej, przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, dojazd drogą nieurządzoną

3

152/39

1768

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę mieszkalno –  usługową)

83.000

8.300

830

położona na skarpie, w sąsiedztwie zabudowy: mieszkaniowe jednorodzinnej,  mieszkalno – usługowej, przez granicy działki przebiega sieć energetyczna, dojazd drogą nieurządzoną

4

152/40

1442

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę mieszkalno –  usługową)

72.600

7.260

730

położona na skarpie, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno – usługowej,  dojazd drogą nieurządzoną

5

152/41

2139

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudowę mieszkalno –  usługową)

107.500

10.750

1.080

działka o nieregularnym kształcie, o urozmaiconej rzeźbie terenu z skarpą, w sąsiedztwie zabudowy: mieszkaniowe jednorodzinnej,  mieszkalno – usługowej, przy granicy od szosy przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, dojazd drogą nieurządzoną

 

* teren ten jest objęty decyzją nr RRiGN.6730.85.2017 z dnia 13.12.2017 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji – budowy pięciu budynków mieszkalno-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 152/9 położonej w miejscowości Nowy Karczma.

Decyzją Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 05.08.2019r. nr RAG.6831.16.2019.TK został zatwierdzony podział nieruchomości (działki 152/9) polegający na wydzieleniu między innymi działek będących przedmiotem sprzedaży.

Zobowiązuje się nabywców działek nr : 152/37,152/38, 152/41 ustalonych w drodze przetargu, do ustanowienia na rzecz Gminy Nowa Karczma nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu przez tą nieruchomość obciążoną sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, pasa technologicznego o szerokości 3m wydłuż istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , prawa wstępu, używania i korzystania  z ww. pasa gruntu, prawa dostępu w celu wykonywania czynności związanych eksploatacją, konserwacją, naprawą, modernizacją, przebudową wodociągu i kanalizacji znajdującego się w tym pasie gruntu, zakazie w pasie technologicznym wodociągu  i kanalizacji dokonywania lokalizacji budynku i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej (przed otwarciem przetargu): dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, dowodu wniesienia wadium wraz z numerem konta, na które ma być przelane wadium w przypadku jego zwrotu, 1/osoby fizyczne dodatkowo: oświadczenia małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, w przypadku nabycia nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – potwierdzenie wpisu w CEIDG, 2/osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające rejestracji dodatkowo: aktualnego wypisu z właściwego rejestru (z okresu 3 miesięcy przed datą przetargu).

Wadium w wysokości podanej wyżej należy wnieść / w terminie do dnia 02.07.2020 r. /, przelewem na konto Urzędu Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem ”Przetarg działka nr….,położona w …..”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 02.07.2020 r. na ww. rachunku bankowym Gminy.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje publicznie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przez cudzoziemców wpłacone wadium przepada.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127 (89).

Skip to content