Gmina Nowa Karczma

Menu

Sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Nowa Karczma, 05.09.2019.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art.40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)   oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  –  WÓJT  GMINY   Nowa Karczma    O G Ł A S Z A    II  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nieuzbrojonych, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma:

 

Lp.

Nr .

działki

Pow. w m2

Położenie

obręb

Nr KW CzęśćPrzeznaczenie i sposób jej zagospodarowaniaCena wywoła-wcza w brutto zł

Wa-

dium w zł

Minimalne postą- pienie  zł

Opis

nieruchomości

1139/193118Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług114.60011.4601.150położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, droga gruntowa.
2139/203243Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług120.00012.0001.200położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, droga gruntowa.
3139/213284Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług121.50012.1501.220położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, droga gruntowa.
4139/252549Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług105.90010.5901.060położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
5139/262513Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług96.9009.690970położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
6139/272740Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług110.00011.0001.100położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
7139/282446Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług98.3009.830990położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
8139/321242Nowa KarczmaGD1E/11296/2B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług55.5005.550560położona około400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
9139/341171Nowa KarczmaGD1E/11296/2B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług52.7005.280530położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
10139/351170Nowa KarczmaGD1E/11296/2B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług52.7005.270530położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
11139/361875Nowa KarczmaGD1E/11296/2B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług76.2007.620770 położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
127323452Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług121.20012.1201.220położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami, droga gruntowa.
137332974Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług105.60010.5601.060położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami.
147352213Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług77.8007.780780położona około400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami.
157362916Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług102.00010.2001.020położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami, droga gruntowa
167764738Nowa KarczmaGD1E/11296/2B008 – U-teren usług, B007-UI –teren urządzeń infrastruktury – ujęcie wody205.20020.5202.060położona około 100m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową, teren pofałdowany porośnięty roślinnością trawiastą z pniami usuniętych drzew, nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna, kształt działki zbliżony do trójkąta.

Przetargi odbędą się w dniu 24.10.2019 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie, godz. 1000 – w kolejności podanej wyżej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej (przed otwarciem przetargu): dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, dowodu wniesienia wadium wraz z numerem konta, na które ma być przelane wadium w przypadku jego zwrotu, 1/osoby fizyczne dodatkowo: oświadczenia małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, w przypadku nabycia nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – potwierdzenie wpisu w CEIDG, 2/osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające rejestracji dodatkowo: aktualnego wypisu z właściwego rejestru (z okresu 3 miesięcy przed datą przetargu).

Wadium w wysokości podanej wyżej należy wnieść  w terminie do dnia 18.10.2019 r.   przelewem na konto Urzędu Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dz. nr……”,położona w …..”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 18.10.2019 r. na ww. rachunku bankowym Gminy.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje publicznie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przez cudzoziemców wpłacone wadium przepada.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Dzierżawy

Nowa Karczma 05.09.2019

Wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm./  Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza , że następujące niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Gminy Nowa Karczma, zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę do 31.08.2021r.,  na cele rolne :

l.p.obręb- wieśnr działkipow. dz. w harodz. użyt.  wg. ewiden. gruntówWywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy w zł
1Grabówko28/21,3500R: IVb ,VKlauzula *    828
2 Lubań162/30,7692RV,ŁV,ŁVI,PsVI,N306
3Nowa Karczma528  1,1500RV,RVI584
4     -,,-529  1,1600RV,RVI574
5     -,,-530  1,1800RV,RVI542
6     -,,-531cz.  1,6300PsVIz360
7     -,,-532cz.  0,7400PsVIz164
8     -,,-533cz.  1,1400RVI,RVIz438
9     -,,-534  2,3800RVI,RVIz868
10     -,,-535  1,8400RV,RVI,RVIz802
11     -,,-536  2,8400RV,RVI1336
12     -,,-537  1,3200RV,RVI560
13     -,,-241/418,2400R:IVb,V,VI, Ps:V,VI,W,N9446
14     -,,-240/3  0,1900RVI76
15     -,,-240/5  7,0000RV,RVI,PsVI,N3352
16     -,,-244/6 0,3200RV192
17Rekownica1920,2900ŁVI,Lz56
18Stary Barkoczyn58  1,2800RIVb,RV832
19       -,,-68  2,0800RV,RVI,PsIV1094
20       -,,-76  0,8200RIVb,RV536
21       -,,-79  7,6000R:IVa,IVb,V,VI,Ł:IV,V,Ps:V,VI,N4432
22       -,,-139  0,7700R:V,VI,Ł:IV,V,B/RVI396
23       -,,-148  2,900R:IVb,V1900
24       -,,-160  0,9000RV,ŁIV520
25       -,,-62/1  0,7200RIVb,RV,PsV438
26       -,,-65/3  3,8000R:IVb,V,VI, PsIV2366
27       -,,-90/2  1,0500R:IIIb,IVa,IVb,V,PsIV650
28       -,,-122/2  2,9800R:V,VI,ŁIV,PsV1458
29       -,,-131/3  6,1900R:V,VI,Ł:IV,V,VI,N2856
30       -,,-49/2  7,6200R:IVb,V,VI,N4588
31Szpon85 0,0600Br-RIVa40
32  -,,-860,0192Br-RIVa14

*-udostępnienie terenu do prac geodezyjnych przy podziale działki.

Wydzierżawienie ww. działek nastąpi w drodze przetargu, który zostanie ogłoszony oddzielnym obwieszczeniem.

Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie pokój nr 8 tel.:  58 6848402,  58 6877127.

Nowa Karczma 05.09.2019

Wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm./  Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza , że następujące niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Gminy Nowa Karczma, zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę do 31.08.2021r.,  na cele rolne :

l.p. obręb- wieś nr działki pow. dz. w ha rodz. użyt.  wg. ewiden. gruntów Wywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy
1 Grabowo Kościerskie 104/2cz.II 1,5000 RV,PsV 448
2 Grabówko 103/3cz.II 0,2500 RV,RVI 74
3 Lubań 350 0,1817 RV,ŁV 54
4   -,,- 156/3 cz.I   0,0400 RV 12zł
5   -,,- 156/3 cz.II   0,0800 RV 24zł
6   -,,- 156/3 cz.III   0,0600 RV 18zł
7   -,,- 156/3 cz.IV   0,0500 RV 15zł
8   -,,- 156/3 cz.V   0,1900 RV 57zł
9   -,,- 156/3 cz.VI   0,1900 RV 57zł
10   -,,- 156/3cz.VII   0,7800 RV,ŁV,W,N 173zł
Wydzierżawienie ww. działek nastąpi w drodze przetargu, który zostanie ogłoszony oddzielnym obwieszczeniem. Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie pokój nr 8 tel.:  58 6848402,  58 6877127.

Nowa Karczma, 05.09.2019 

Wykaz nieruchomości – stawów (zbiorników) ppoż, STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm./ Wójt Gminy Nowa Karczma  ogłasza, że następujące części działek, stanowiące stawy (zbiorniki) ppoż., zapisane jako własność Gminy Nowa Karczma, zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę, na okres do 31.08.2021r., z zagospodarowaniem na cele rybackie:

l.p.

wieś

nr działki

pow. dz. w ha

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu w q żyta

1

Skrzydłowo

303cz.I

0,07

0,3

2

Szpon

18czI, 20cz.I, 21

0,49

0,5

Wydzierżawienie ww. działek nastąpi w drodze przetargu, który zostanie ogłoszony oddzielnym obwieszczeniem.

Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie pokój nr 8 tel.:  58 6848402,  58 6877127.  

Skip to content