Gmina Nowa Karczma

Menu

Sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Nowa Karczma, 12.06.2019.

Na podstawie art.37 ust.1, art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 20014 r., poz. 1490), w związku z wykonaniem uchwały nr XVI/95/2012 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21.02.2012. w sprawie zbycia mienia komunalnego – nieruchomości położonej w Grabówku – WÓJT GMINY Nowa Karczma   O G Ł A S Z A I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej gminnej nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem byłej zlewni mleka, położona w Grabówku, zapisana w KW nr GD1E/22787/1, oznaczona numerem geodezyjnym (działką) nr 103/2 o pow. 517m2. Ww. budynek posiada pow. użytkową 46,97m2 i został wybudowany w 1978 r. Budynek ten nie posiada sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej. Przedmiotowa działka usytuowana jest w centrum wsi letniskowej. Miejscowość ta jest otoczona jeziorami: Grabowskie, Grabówko, Psinko, Małe Kamionki. Działka ma kształt prostokąta, uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizację z własnym szambem. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia przesyłowa energetyczna NN. Ww. działka umiejscowiona jest przy głównej drodze dojazdowej do wsi o nawierzchni asfaltowej, w odległości około 300 m od drogi wojewódzkiej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. działka leży na obszarze oznaczonym B.05.UU – tereny zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 34.000zł.
Minimalne postąpienie wynosi 340zł.
Przetarg ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 29.07.2019. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej (przed otwarciem przetargu): dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, dowodu wniesienia wadium wraz z numerem konta, na które ma być przelane wadium w przypadku zwrotu, 1/osoby fizyczne dodatkowo: oświadczenia małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, w przypadku nabycia nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – potwierdzenie z CEIDG, 2/osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające rejestracji dodatkowo: aktualnego wypisu z właściwego rejestru (z okresu 3 miesięcy przed datą przetargu). Wadium w wysokości 4.000zł należy wnieść / w terminie do dnia 24.07.2019 r. /, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz. 1300) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg Grabówko  dz. Nr 103/2”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 24.07.2019 r. na ww. rachunku bankowym Gminy. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości. Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetarg, o czym poinformuje publicznie. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przez cudzoziemców wpłacone wadium przepada.
Szczegółowe informacje można uzyskać, jak również uzgodnić termin oględzin, pod nr telefonu: 586848402, 586877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Nowa Karczma, 12.06.2019.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art.40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)   oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  –  WÓJT  GMINY   Nowa Karczma    O G Ł A S Z A    I  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nieuzbrojonych, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma:

 

Lp.

Nr .

działki

Pow. w m2

Położenie

obręb

Nr KW

Część

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoła-wcza w brutto zł

Wa-

dium w zł

Minimalne postą- pienie  zł

Opis

nieruchomości

1

139/19

3118

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług

119.600

11.960

1.200

położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, droga gruntowa.

2

139/20

3243

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług

124.400

12.440

1.250

położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, droga gruntowa.

3

139/21

3284

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług

126.000

12.600

1.260

położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, droga gruntowa.

4

139/25

2549

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług

107.400

10.740

1.080

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

5

139/26

2513

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

98.400

9.840

990

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.

6

139/27

2740

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

115.700

11.570

1.160

położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.

7

139/28

2446

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

103.400

10.340

1.040

położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.

8

139/32

1242

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

57.000

5.700

570

położona około400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

9

139//33

1203

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

55.400

5.540

560

położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

10

139/34

1171

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

54.200

5.430

550

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

11

139/35

1170

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

54.200

5.420

550

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.

12

139/36

1875

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

80.200

8.020

810

 położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.

13

732

3452

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług

124.300

12.430

1.250

położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami, droga gruntowa.

14

733

2974

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług

107.100

10.710

1,.080

położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami.

15

735

2213

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług

79.300

7.930

800

położona około400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami.

16

736

2916

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług

104.600

10.460

1.050

położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami, droga gruntowa

17

776

4738

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B008 – U-teren usług, B007-UI –teren urządzeń infrastruktury – ujęcie wody

206.700

20.670

2.070

położona około 100m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową, teren pofałdowany porośnięty roślinnością trawiastą z pniami usuniętych drzew, nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna, kształt działki zbliżony do trójkąta.

Przetargi odbędą się w dniu 29.07.2019 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie, godz. 1010 – w kolejności podanej wyżej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej (przed otwarciem przetargu): dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, dowodu wniesienia wadium wraz z numerem konta, na które ma być przelane wadium w przypadku jego zwrotu, 1/osoby fizyczne dodatkowo: oświadczenia małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, w przypadku nabycia nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – potwierdzenie wpisu w CEIDG, 2/osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające rejestracji dodatkowo: aktualnego wypisu z właściwego rejestru (z okresu 3 miesięcy przed datą przetargu).

Wadium w wysokości podanej wyżej należy wnieść / w terminie do dnia 24.07.2019 r. /, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz. 1300) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dz. nr……”,położona w …..”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 24.07.2019 r. na ww. rachunku bankowym Gminy.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje publicznie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przez cudzoziemców wpłacone wadium przepada. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Nowa Karczma, 11.04.2019.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  przeznaczonych  do  zamiany

                                                                                                                

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz w związku z wykonaniem uchwały nr LIIl/313/2018 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 8.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Karczma, pełnomocnik Wójta Gminy Nowa Karczma ogłasza, że następująca nieruchomość, położona w obrębie geodezyjnym Nowa Karczma, stanowiąca własność Gminy Nowa Karczma, została przeznaczona do zamiany na rzecz osób fizycznych:

  • nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona, jako działka nr 143/5 o powierzchni 2347m2, zapisana w KW nr GD1E/11296/2o wartości 90.570zł, usytuowana jest w centrum wsi, w odległości około 300m od skrzyżowania dróg wojewódzkich, dojazd drogą częściowo utwardzoną. Jest to, teren pochyły ze spadkiem w kierunku północnym, brak jest uzbrojenia. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu (obrębu geodezyjnego) Nowa Karczma działka ta zaznaczona jest symbolami : B 084 – MN/U, jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, B 076 – ZK, jako teren zieleni ekologiczno- krajobrazowej.

Zbycie ww. działki nastąpi w formie bezprzetargowej w zamian za przeniesienie przez osoby fizyczne na rzecz Gminy Nowa Karczma prawa własności niezabudowanych działek nrnr 710/15 o pow. 0,1017ha, (wartość 10.000zł), nr 710/24 o pow. 0,1419ha (wartość 13.000zł), zapisanych w KW GD1E/48673/7, nr 145/1 o pow. 0,0657ha, (wartość 6.000zł) zapisanej w KW GD1E/731/4, położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Karczma. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu (obrębu geodezyjnego) Nowa Karczma działka nr 145/1 zaznaczona jest symbolem B 093 – KDD, jako teren drogi dojazdowej, natomiast działki nr: 710/15, 710/24 nie są objęte planem ze względu na utratę ważności planu zagospodarowania przestrzennego, ale są objęte decyzjami nr: RR i GN-6730.39.2013 z dnia 11.06.2013r., RR i GN-6730.40.2013 z dnia 12.06.2013r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków mieszkaniowo usługowych.

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Gmina Nowa Karczma informuje, że pierwszeństwo w nabyciu działki nr 143/5 (z zastrzeżeniem art.216a ustawy w/w) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą

i złoży udokumentowany wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 10.06.2019r. w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie.

Podana w wykazie cena zbycia działki w trybie bezprzetargowym ważna jest do dnia 07.03.2020.

Szczegółowe informacje o działkach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie pokój nr 8 tel.58 6848402, 586877127.

Nowa Karczma, 11.04.2019r.

 

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), w związku z wykonaniem uchwały nr XVI/95/2012 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21.02.2012. w sprawie wyrażenia zgody zbycia mienia komunalnego – nieruchomości położonej w Grabówku, Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczone do sprzedaży :

działka nr 103/2 o pow517m2, zabudowana parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem byłej zlewni mleka, położona wGrabówku, zapisana w KW GD1E/22787/1. Ww. budynek posiada pow. użytkową 46,97m2 i został wybudowany w 1978 r. Obecnie budynek jest nieużytkowany, w złym stanie technicznym. Przedmiotowa działka usytuowana jest w centrum wsi letniskowej. Miejscowość ta jest otoczona jeziorami: Grabowskie, Grabówko, Psinko, Małe Kamionki. Działka ma kształt prostokąta, uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągowa i kanalizację z własnym szambem. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia przesyłowa energetyczna NN. Ww. działka umiejscowiona jest przy głównej drodze dojazdowej do wsi o nawierzchni asfaltowej, w odległości około 300 m od drogi wojewódzkiej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. działka leży na obszarze oznaczonym B.05.UU – tereny zabudowy usługowej.

Cena działki wynosi 34.000zł.

Gmina Nowa Karczma informuje, że pierwszeństwo w nabyciu ww. działki (z zastrzeżeniem art.216a ustawy w/w) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą

i złoży udokumentowany wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.

W przypadku nie złożenia przedmiotowego wniosku w w/w terminie działka zostanie sprzedana w drodze przetargu. Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu zostanie opublikowane w formie obwieszczenia.

Podana w wykazie cena zbycia działki w trybie bezprzetargowym ważna jest do dnia 07.03.2020.

Szczegółowe informacje o działce można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie pokój nr 8, tel. 58 6848402, 58 6877127.

Dzierżawy

Data ogłoszeniaMiejscowośćSkrócona treśćPełna treść ogłoszenia
08.10.2018r..

Grabowo Kościerskie, Grabowska Huta, Grabówko, Liniewko Kościerskie, Lubań, Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn, Rekownica, Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Szumleś Królewski

Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości (działek) stanowiących własność Gminy Nowa Karczma na cele rolne na okres do 31.08.2020r.

LINK
08.10.2018r..

Grabówko, Lubań, Nowa Karczma

Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości (działek) stanowiących własność Gminy Nowa Karczma na cele rolne na okres do 31.08.2019r.  LINK
08.10.2018r..

Lubań

Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Karczma przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele handlowe na okres 2 latLINK
08.10.2018r.

Nowy Barkoczyn

 Wójt Gminy Nowa Karczma podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Karczma przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele usługowe na okres do 31.08.2020r. – działki nr 143/5 w Nowym Barkoczynie LINK
Skip to content