Gmina Nowa Karczma

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Nowa Karczma że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Karczma – Gmina Nowa Karczmaz siedzibą w 83-404 Nowa Karczmaprzy Kościerskiej 9, NIP 591-165-04-84, REGON 191675238, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Sebastian Wołejszo, email: it@nowakarczma.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustawowych i wewnętrznych zadań Gminy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zawartych umów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom, tj.
  – podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Gminy Nowa Karczma, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  – wyrażona, dobrowolna i jednoznaczna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  – realizacja umów zawartych z Gminą Nowa Karczma – art. 6 ust. 1. lit. b RODO,
  – wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Gminie Nowa Karczma (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją ustawowych zadań w oparciu o niżej wymienione przepisy:
  – Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  – Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  – Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

– Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

– Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

– Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;

– Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

– Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego;
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
– Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym;
– Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
– Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych;
– Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
– Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
– Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
– Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów;
– oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowana jest Gmina Nowa Karczma.

 1. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa
  w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
  z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu
  i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 5. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Skip to content