Gmina Nowa Karczma

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Wszystkich miłośników plażowej siatkówki zapraszamy do Będomina w dniu 27 lipca – sobota na godzinę 16.00

REGULAMIN ROZGRYWEK

AMATORSKIEGO TURNIEJU PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ

 1. Turniej odbędzie się na boisku do siatkówki plażowej w Będominie w dniu 27.07.2019r. (sobota) o godz. 16.00
 2. Amatorski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej to rozgrywki prowadzone z udziałem drużyn amatorskich.
 3. Organizatorem rozgrywek jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem” i  Sołectwo w Będominie.
 4. Do kompetencji Organizatora należy:
 5. podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,
 6. weryfikacja zawodników, meczów, kar i rozgrywek,
 7.  rozpatrywanie odwołań.
 8. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje Organizator w porozumieniu z sędzią rozgrywek.
 9. Ostateczny głos we wszelkich sprawach spornych należy do Organizatora.
 10. W turnieju biorą udział drużyny 4-osobowe. (max ilość zawodników w drużynie – 6)
 11. Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników z informacją o osobie odpowiedzialnej za drużynę. Jedynie Kapitan drużyny jest upoważniony do zgłaszania do rozgrywek poszczególnych zawodników i występowania w imieniu drużyny do Organizatora.
 12. Turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową.
 13. Zawodników obowiązuje kulturalne zachowanie w atmosferze fair-play. Każde odstępstwo od tej zasady będzie karane karą czasową wykluczenia z gry.
 14. Sposób rozgrywek i czas meczu uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
 15. Organizator rozgrywek nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas zawodów i nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia czy życia w czasie rozgrywania zawodów.
 16. Przed rozpoczęciem rozgrywek każdy zawodnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi własnoręcznie podpisany formularz wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju wg załącznika nr 1, a osoby niepełnoletnie zgodę opiekuna prawnego wg załącznika nr 2.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania rozgrywek  i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 18. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, piwa oraz palenia papierosów na terenie boiska.
 19. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
 20. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych na potrzeby imprezy zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w tym zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczenie dokumentacji zdjęciowej na stronach www i w prasie).

Załącznik nr 1

Oświadczenie

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………… oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju piłki siatkowej plażowej w Będominie  w dniu 27.07.2019 r. oraz zapoznałem się z regulaminem rozgrywek.

…………………………..

/podpis/

Załącznik nr 2

ZGODA

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki w turnieju piłki siatkowej plażowej w Będominie w dniu 27.07.2019 r. oraz zapoznał-em/am się z regulaminem rozgrywek.

…………………………..

/podpis/

Poniżej oświadczenia do pobrania.

Skip to content