Gmina Nowa Karczma

Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Nowa Karczma

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3.Gospodarka wodno-ściekowa. Zakończono budowę wiaty do składowania osadu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wymianę urządzeń ciągu technologicznego, służących do oczyszczania  i odwadniania osadu na terenie gminnych oczyszczalni ścieków w Rekownicy i Lubaniu. Aktualnie złożono wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego. Głównym celem projektu było uporządkowanie …

Read moreModernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Nowa Karczma

Skip to content