Gmina Nowa Karczma

Absolutorium 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

W dniu 4 czerwca 2020 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Nowa Karczma. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, radni obradowali na sali posiedzeń Urzędu Gminy, natomiast sołtysi uczestniczyli w sesji zdalnie – w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji. W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych i 14 sołtysów.

Wójt Gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Przekazywanie informacji w formie raportu ma ułatwić radnym
podjęcie decyzji o udzieleniu absolutorium włodarzowi.

Wójt w ramach raportu przedstawił informacje dotyczące budżetu gminy, stanu mienia komunalnego, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Omówił również zagadnienia z zakresu polityki społecznej, zrealizowane działania oświatowe, kulturalne
i sportowe. Na zakończenie wójt złożył podziękowania mieszkańcom, radnym, sołtysom
i swoim współpracownikom za wspólną pracę na rzecz samorządu.

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania. Również w sprawie absolutorium radni byli jednomyślni, oddając wszystkie głosy „za” udzieleniem absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Raport o stanie Gminy Nowa Karczma za 2019 rok

Skip to content