Negatywne oddziaływanie na środowisko spowodowane użytkowaniem niesprawnych kotłów opalanych węglem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2017

Powietrze atmosferyczne jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów, z których składa się atmosfera. Głównymi składnikami powietrza są azot i tlen, pozostałą część tworzą gazy takie jak: dwutlenek węgla oraz w niewielkich ilościach: hel, neon, ksenon i wodór. Powietrze zawiera ponadto, w zależności od warunków otoczenia, różną ilość pary wodnej. Zanieczyszczenie powietrza to substancje stałe, ciekłe i gazowe zawarte w atmosferze odbiegające od jego naturalnego składu lub też substancje naturalnie występujące w powietrzu, ale obecne w nadmiernych ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów bądź niekorzystnie wpływać na klimat ziemski.

 

Niekontrolowana działalność człowieka i gwałtowny rozwój przemysłu, oparty na energii pozyskiwanej z ropy naftowej i węgla, spowodowały wzrost zanieczyszczeń antropogenicznych. Z kominów pieców, kuchni i małych kotłów domowych opalanych węglem, do powietrza dostają się zanieczyszczenia.
Są to pyły, sadza, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenek siarki, bonzo(a)piren i szereg innych szkodliwych substancji, które nie rozchodzą się w przestrzeni daleko, a zalegają w najbliższym sąsiedztwie. Wszystko to na co dzień wdychamy.

 

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej naukowych dowodów świadczących o związku pomiędzy stężeniem zanieczyszczeń powietrza, a negatywnymi skutkami zdrowotnymi, dzięki czemu wzrasta też zrozumienie procesów leżących u podstaw całego negatywnego zjawiska. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza zwiększa zapadalność na różnego rodzaju choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz wpływa negatywnie na pracę innych ważnych układów.

Wyniki badań wskazują też na związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, a zachorowalnością na astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, nowotwory górnych dróg oddechowych i pęcherza moczowego, zaburzenia rytmu serca, a nawet niewydolność serca.
Spalanie niskiej jakości węgla oraz współspalanie odpadów w domach jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ponieważ proces ten wiąże się z emisją dużych ilości pyłu oraz zawartych w pyle metali ciężkich (w tym ołowiu) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (w tym benzo(a)pirenu), które są substancjami rakotwórczymi.
W procesie spalania węgla do atmosfery uwalniane są również tzw. prekursory pyłów siarczanowych, które także mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Rodzaj obserwowanych skutków zdrowotnych wśród populacji zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od czasu ekspozycji (narażenia) na zanieczyszczenie powietrza - wyróżniamy ekspozycję krótko i długoterminową, od warunków klimatycznych oraz uwarunkowań poszczególnych grup ryzyka (w tym wieku populacji, stylu życia i sposobu odżywiania).

 

Tradycyjne instalacje spalania to najczęściej urządzenia starej generacji, o niskiej sprawności cieplnej (w znacznej części praktycznie poniżej 50%, szczególnie piece c.o. i pieco-kuchnie) i wysokiej emisji zanieczyszczeń, wynikającej
z przestarzałych rozwiązań konstrukcyjnych. Ich podstawowe wady to niekontrolowany i nieefektywny energetycznie proces spalania (brak automatycznego sterowania ilością spalanego paliwa, brak kontroli i dystrybucji powietrza wprowadzanego do komory spalania), intensywna okresowa emisja produktów niepełnego spalania (tlenku węgla, zanieczyszczeń organicznych i sadzy) oraz możliwość spalania i współspalania odpadów, co znacząco wpływa na wzrost emisji toksycznych zanieczyszczeń.

 


Procesy spalania paliw (w tym węgla) są podstawowym źródłem skażenia atmosfery stałymi i gazowymi oraz toksycznymi i nietoksycznymi produktami spalania. Należy ograniczyć zanieczyszczenia przez wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne np. kotły opalane gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii np. pompy ciepła, kotły opalane biomasą. Do uzyskania ciepłej wody z powodzeniem można zastosować kolektory słoneczne.

 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących ze spalania węgla w gospodarstwach domowych skutkuje poprawą zdrowia publicznego.
Już samo odejście od stosowania pieców węglowych w gospodarstwach domowych przyniesie znaczną poprawę stanu zdrowia Polaków w relatywnie krótkim okresie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie