Nabór na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2019

Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza nabór na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby zakaźnej.

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz.U. Nr 142, poz.1161) w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie, Nr PIW-2206-07/2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Nowa Karczma

ogłasza nabór na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby zakaźnej.

Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego kandydata na rzeczoznawcę:
˗    wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
˗    ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub
˗    posiadanie co najmniej wykształcenia średniego innego niż rolnicze i co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
˗    ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
˗    ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5–letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

Pozostałe wymagania dla kandydatów:
˗    miejsce zamieszkania na terenie gminy Nowa Karczma
˗    złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Do wniosku należy dołączyć:
1)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2)    oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym (jeżeli jest wymagane),
3)    oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli jest wymagane).
 Z wnioskiem mogą wystąpić również:
˗    sołtys lub
˗    izba rolnicza, lub
˗    związek zawodowy rolników, lub
˗    organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
˗    izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
˗    grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach  producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw  bez  wypłat  nagród  z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Miejsce składania wniosków:  Urząd Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma - osobiście lub pocztą .
Termin składania wniosków: do dnia 28 lutego 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu), podania które wpłyną po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Nowa Karczma, dnia 28 stycznia 2019 r.

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                 Andrzej Pollak