Gmina Nowa Karczma

Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma

 W dniu 26 września 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej poprzez montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminach Lipusz i Nowa Karczma.

Realizacja projektu przyczyni się do zaistnienia następujących bezpośrednich efektów:

– wzrośnie wykorzystywanie OZE w regionie – dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
z OZE – 0,897 MW,

– poprawie ulegnie środowisko – redukcja emisji gazów cieplarnianych 346.282 Mg/CO2.

Całkowita wartość projektu: 3 658 991,10 zł, 
                                                                    w tym po stronie Gminy Nowa Karczma: 1 940 747,10 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 2 655 544,50 zł

                                                                    w tym po stronie Gminy Nowa Karczma: 1 435 199,50 zł

Skip to content