Projekty grantowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2017

Realizacja projektów grantowych to „nowość” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER. Zostały one zaplanowane, aby ułatwić podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich przedsięwzięć mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Całość procedury, czyli konsultacje i składanie wniosków o powierzenie grantów, następnie podpisywanie umów, realizacja poszczególnych zadań i ich rozliczanie w tym przypadku obsługuje Lokalna Grupa Działania. Również do kompetencji LGD należy przygotowanie wzorów dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych jak i kontrola oraz monitoring zadań realizowanych w ramach projektu grantowego.

 

Uprawnione podmioty – wskazane w ogłoszeniu o naborze,  będą mogły składać wnioski o dofinansowanie społecznych inicjatyw, które potem będą podlegały ocenie przez Radę Lokalnej Grupy Działania pod kątem:

  1. Zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
  2. Lokalnych Kryteriów wyboru operacji

Ocenione wnioski zostaną uszeregowane na liście rankingowej, która to zadecyduje o przyznaniu grantów  na realizację poszczególnych zadań. Dużym ułatwieniem realizacji zadań w przypadku projektu grantowego jest forma udzielanego wsparcia w postaci refundacji do 100% kosztów zadania, a także możliwość ubiegania się przez grantobiorcę o prefinansowanie ze środków własnych LGD w wysokości do 80% planowanych do poniesienia kosztów. Lokalne Kryteria Wyboru grantobiorców na podstawie których Rada LGD dokona wyboru zadań do dofinansowania, zostały opracowane na etapie tworzenia Strategii i były szeroko konsultowane ze społecznością. Dzięki temu to mieszkańcy, w tym członkowie naszego stowarzyszenia zadecydowali o tym, że premiowane będą projekty, które ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w tym w szczególności osób z grup defaworyzowanych –dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób starszych 60+ w zakresie edukacji,  zagospodarowania czasu wolnego oraz integracji społecznej.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantów LGD Stolem organizuje warsztaty dla potencjalnych grantobiorców, które odbędą w dniu 27.11.2017 roku w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego , na ul. Świętojańskiej 5E, w Kościerzynie w godz. 11:30 do 14:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę lub oddział na obszarze LGD Stolem, osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze LSR oraz przedstawicieli grup nieformalnych (sekcje, koła itp.) do udziału w warsztatach. Na spotkaniu zostaną omówione szczegółowo wzory dokumentów aplikacyjnych, kryteria wyboru grantobiorców oraz wszelkie kwestie związane z realizacją projektów grantowych.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać na stronie www.lgdstolem.pl oraz kontaktując się z pracownikami biura tel. 58 680 05 70 oraz drogą poczty elektronicznej biuro@lgdstolem.pl