Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 24 listopada 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

Zarządzenie Nr 78/2017

Wójta Gminy Nowa Karczma

z dnia 24 listopada 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

 

 

 

Na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt. 6 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.)

 

zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie w zakresie zapewnienia usług w ramach środowiskowego domu samopomocy dla 1 osoby

z zaburzeniami psychicznymi.

 

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

3. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w BIP Gminy Nowa Karczma oraz na stronie

internetowej Gminy Nowa Karczma i zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

§ 2

 

Przeprowadzenie procedury konkursowej nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 78/2017

Nowa Karczma z dnia 24 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Nowa Karczma

 

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt. 6 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( jednolity tekst Dz. U z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie zapewnienia usług w ramach środowiskowego domu samopomocy dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 17.499 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych (zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych).

 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 • kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy

oferent jest spółką prawa handlowego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie

 • kopię aktualnego odpisu z rejestru lub ewidencji

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

 2. miejsce realizacji zadania,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

 4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

zadania,

 1. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów

wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie, w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, braków formalnych dotyczących wyłącznie następujących działań:

 1. uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek został

podpisany przez niepełną liczbę osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań

majątkowych;

 1. złożenie podpisu pod załącznikami do wniosku;

 2. dostarczenie upoważnienia dla osoby, która podpisała wniosek;

 3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów.

Ostateczna decyzję o przyznaniu wysokości dotacji, po zapoznaniu się z propozycjami powołanej w tym celu właściwej Komisji Konkursowej, podejmuje Wójt Gminy Nowa Karczma. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy Nowa Karczma oraz w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do 29 grudnia 2017 r.

Przy wyborze ofert będą stosowane kryteria:

 • możliwości realizacji zadania przez oferenta, posiadanie możliwości kadrowych i

rzeczowych oraz dotychczasowe osiągnięcia w realizacji zadań podobnego rodzaju

 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w jego realizacji

 

Terminy i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno być realizowane od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Gmina Nowa Karczma z siedzibą w Nowej Karczmie ul. Kościerska 9

 

Miejsce i terminy składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu – Urząd Gminy w Nowej Karczmie ul. Kościerska 9 w sekretariacie do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu do sekretariatu). Ofertę konkursową należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs z zakresu pomocy społecznej ŚDS” z zaznaczeniem danych adresowych wnioskodawcy.

 

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 2. Wójt Gminy Nowa Karczma zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania przyczyny

oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Informacje na temat konkursu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej

Karczmie ul. Gdańska 6, tel. 58-680-06-47.