Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2018

Dnia 24 lipca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.  „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym Projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów trafiających do ZUOK dzięki doposażeniu sortowni Zakładu, a także stworzeniu warunków do tymczasowego zbierania i magazynowania odpadów surowcowych, a także ich recykling i odzysk w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych narzuconych prawem krajowym i unijnym.

 

PLANOWANE EFEKTY

 • zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów w Regionie Południowym, poprzez zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów surowcowych,
 • ograniczenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko,
 • zwiększenie strumienia odpadów odzyskanych do recyklingu,
 • rozpowszechnienie wśród mieszkańców idei selektywnej zbiórki odpadów u źródła,
 • oszczędność zasobów naturalnych poprzez wprowadzanie recyklingu surowców.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 643 386,70 PLN (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć i 70/100 PLN).
 2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3 000 371,30 PLN (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN), w tym
 • dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej
  2 550 315,60 PLN (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście
  i 60/100 PLN), i stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 • wkład własny w wysokości 450 055,70 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć i 70/100 PLN);
 • wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie
  2 880 371,30 PLN (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN);
 • wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie
  120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).