Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2018

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że zgodnie z umową o montaż  i używanie instalacji fotowoltaicznych:

  1. § 2 pkt. 1.2  „w przypadku nowobudowanego budynku zostanie on oddany do użytkowania i będzie zamieszkały najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.”
  2. § 4 pkt. 2  „Współfinansujący zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego, którego wysokość wynosić będzie równowartość 15% kosztów kwalifikowalnych wartości indywidualnego zestawu fotowoltaicznego wraz z kosztami ogólnymi projektu powiększonych o podatek VAT dla całej instalacji wg obowiązującej stawki.
  3. § 4 pkt. 3 „Szacunkowa wysokość netto instalacji fotowoltaicznej nie przekroczy kwoty 20.000,00 zł.”
  4. § 4 pkt. 4 „Współfinansujący zobowiązuje się do zapłaty wkładu własnego w II ratach:
  1. I rata wkładu własnego w wysokości 1.000,00 zł płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy na dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1. Niniejsza informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy.
  2. II rata pozostała część wkładu plus podatek VAT, płatna w terminie 14 dni od dnia wyrażenia przez wykonawcę gotowości do podjęcia robót montażu instalacji fotowoltaicznych.”

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór dostawcy instalacji zostaną Państwo poproszeni o wpłatę II transzy wkładu własnego, wyliczonej na podstawie złożonych
w przetargu ofert. O tym fakcie poinformujemy Państwa telefonicznie. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przypada na II kwartał 2019 roku.

  1. § 4 pkt. 7 „Nie dokonanie przez Współfinansującego wpłaty w terminie i wysokości określonej w § 4 ust. 4 pkt. a) i b) stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni przez Gminę.”

 

Zgodnie z regulaminem naboru wniosków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych:

 

Wysokość wkładu własnego Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie wynosiła będzie 15% kosztów netto danej instalacji oraz podatek VAT dla całej instalacji, przy czym stawka podatku VAT (8 %, bądź 23%) zależy od umiejscowienia instalacji.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

                                                                                      Wójt Gminy Nowa Karczma

 

                                                                                     Andrzej Pollak