OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2018

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r., poz 1945), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. 2018r., poz. 2081) oraz uchwały Nr XLVII/278/2018 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 26 czerwca 2018 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Nowa Karczma

 

wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do ww. studium, w formie pisemnej do Wójta Gminy Nowa Karczma na adres:

Gmina Nowa Karczma

Ul. Kościerska 9

83-404 Nowa Karczma

 

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: urzad@nowakarczma.pl

 

w terminie do dnia 14.12.2018r. (włącznie).

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak