Zaproszenie do złożenia oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2018

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Nowa Karczma, dnia 23.11.2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych

usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

(Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie PZP)

 

Przedmiot zamówienia

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie zaprasza do składania ofert  na wykonywanie  specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 dzieci (w tym troje z autyzmem)  w miejscu zamieszkania zakresie:

– uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

-  rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych;

- oraz zapewnienia dzieciom i  młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć    rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie       mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia       1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Planowany miesięczny zakres usług u jednej osoby będzie wynosił od 15 do 80 godzin zajęć                  (1 godz. 60 minut).

2. Liczba  godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć) i nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności  za liczbę godzin i liczbę osób objętych usługami. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin zrealizowanych usług u  poszczególnych osób.

Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji wykonanej usługi tj. karty czasu pracy osoby świadczącej usługi (zawierającej wyszczególnienie ilości godzin świadczonych usług) w której osoba/opiekun własnoręcznym podpisem potwierdzi wykonanie usługi oraz prowadzenie indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych. Po każdym zakończonym miesiącu, Wykonawca przekazuje do OPS w Nowej Karczmie w/w dokumentację.

 

Wymagane kwalifikacje osób świadczących usługi

 3. Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 

 

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)   w szpitalu psychiatrycznym;

2)   w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)   w placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)   w ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;

5)   w zakładzie rehabilitacji;

6)   w innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w punkcie 3, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 4, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

6. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia o którym mowa w pkt. 3, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  2. kształtowania nawyków celowej aktywności;
  3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

7. Wykonawcy  usług muszą posiadać status :

- przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorstw                (Dz. U.  2018 r. poz. 646),

- fundacji,

- stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną.

 

Inne informacje

8. Miejsce świadczenia usług: Teren Gminy  Nowa Karczma
Termin: od dnia 1 stycznia  2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z możliwością przedłużenia umowy do 30 czerwca 2020 r. 

9. Usługi będą świadczone w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i osoby bądź opiekuna prawnego dziecka.

10. Nie będą brane pod uwagę oferty częściowe np. możliwości zapewnienia usług dla jednej osoby bądź usług z jednego zakresu zajęć.

11. Kryteria wyboru ofert:

- najkorzystniejsza cena brutto za 1 godzinę (60 min) – 80  pkt.

- doświadczenie zawodowe – 20 pkt. (staż pracy  0,5 roku – 0 pkt., od 0,5 roku – do 2 lat – 10 pkt., 

  powyżej 2 lata -  20 pkt. ).

Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto za 1 godzinę  podanej przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów oraz długości stażu pracy w jednostkach wskazanych w pkt. 4  niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

12. Zainteresowani wykonywaniem usług proszeni są o złożenie oferty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie  ul. Gdańska 6,  do dnia 17 grudnia 2018 r. do  godz. 1000. Ofertę można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do OPS). 

Do składanej oferty należy załączyć:

-  kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy,

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie 58-680-06-47,      519-485-945,   w godzinach 715  - 1515.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

13. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej                  Karczmie, ul. Gdańska 6, 83-404 Nowa Karczma

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@sel-kom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.               

 

Załącznik Nr 1

 

06.12.2018 r.
1. Dokonuje się zmiany zapytania ofertowego z dnia 23.11.2018 r. polegająca na usunięcie pkt. 10.
2. Zmienia się załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego, który to otrzymuje treść zgodną z załącznikiem 1a do niniejszej zmiany.

 

Załącznik Nr 1a

                                                                                              

 

                                                                                              Kierownik OPS

                                                                                            Bogusława Klaman