Urząd Gminy Nowa Karczma

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 21 marca 2019 r.

27 marca 2019

W sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na 2019 r. na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”