Urząd Gminy Nowa Karczma

GOKSiR

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 5
83-404 Nowa Karczma
tel./fax. /058/ 680-06-04
e-mail: goksir@nowakarczma.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek - 8:00 - 16:00

Dyrektor – Aleksandra Peplińska tel. 603 – 709 - 161
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie jest samorządową instytucją
kultury zarejestrowaną w Urzędzie Gminy pod numerem 1
na mocy uchwały nr VI/24/2003 z dnia 31.01.2003 r.
Ośrodek działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy
Nowa Karczma na mocy uchwały numer VIII/35/2003 z dnia 04.04.2003 r.

Ośrodek realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie stałych kół zainteresowań
(sekcji), organizację imprez sportowo – kulturalno – rekreacyjnych, współpracę z
lokalną społecznością i organizacjami działającymi na terenie gminy, koordynację
przedsięwzięć na terenie gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej.