Urząd Gminy Nowa Karczma

Stypendia

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2018/2019 (ważniejsze informacje):

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457);

2.Uchwała Nr XXXII/199/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. Rady Gminy Nowa Karczma w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Karczma; 

3.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

Uprawnieni:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. "0"). 

Kryterium dochodowe:  miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie to 514 zł lub 634 zł na ucznia samotnie gospodarującego - art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+ oraz dobry start 300+.


Rodzina: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.


Miejsce składania wniosku: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie ul. Gdańska 6 (budynek Straży Pożarnej).


Termin składania wniosku: do 15 września 2018 r. na rok szkolny 2018/2019, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października 2018 r. począwszy od 27 sierpnia 2018 r. 

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów: dostępne są w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie i Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie oraz na stronie internetowej Gminy www.nowakarczma.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej – Stypendia.

Druki będą dostępne po 20 sierpnia 2018 r.


Załączniki do wniosków:
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami.

Formy udzielania stypendium szkolnego:
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty i przeznaczone na niżej wymienione formy pomocy: 
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: 
- naukę języka obcego,
- zajęcia wyrównawcze prowadzone poza system szkolnym, 
- zajęcia terapeutyczne,
- zajęcia gimnastyki korekcyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone poza systemem szkolnym ( np. zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie),
- opłaty i wydatki za wyjazdy organizowane przez szkoły (np. refundacja wyjazdu do „Zielonej Szkoły”, na wycieczkę szkolną), 
- sprzęt muzyczny i sportowy,
- opłaty związane z wyjazdami organizowanymi przez szkołę do kina, teatru, muzeum; 
2) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
- zakup podręczników, zeszytów, słowników, encyklopedii, przyborów i pomocy szkolnych wymaganych przez szkołę, lektur szkolnych, atlasów i innych wydawnictw przeznaczonych do realizacji procesu dydaktycznego,
- zakup tuszy do drukarki, programów multimedialnych, programów edukacyjnych, papieru, pendrive, 
- zakup odzieży sportowej w formie dresu, stroju gimnastycznego, obuwia sportowego oraz stroju kąpielowego na basen (maksymalnie po dwie pary lub sztuki w ciągu roku szkolnego),
- zakup tornistra lub plecaka szkolnego,
- przybory do nauki zawodu,
- biurko, krzesło, fotel do biurka, lampka na biurko,
- zakup okularów korygujących wzrok,
- strój szkolny lub galowy wymagany przez szkołę;
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w szczególności koszt:
- zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
- posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 
- wydatków związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej. 

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny. 

Refundacji kosztów (poza kosztami zakupu podręczników) poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginału dokumentów wystawionych na rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia w okresie: 
- od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. za stypendia przyznane w okresie wrzesień – grudzień 2018 r.

 - od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym za stypendia przyznane w okresie styczeń - czerwiec 2019 r.
Dokumenty potwierdzające koszt zakupu podręczników szkolnych w okresie od czerwca do końca zajęć w przyszłym roku szkolnym, stanowią podstawę całej lub częściowej refundacji przez cały czas trwania zajęć w roku szkolnym. 


Do dokumentów tych zalicza się np.: 
- imienne faktury VAT,
- imienne rachunki,
- bilety imienne, 
- kwitariusze, 
- dowody wpłaty KP.


Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwa zakupionych artykułów, aby były zgodne lub zbliżone do nazw umieszczonych w w/w katalogu zakupów. 

Pliki do pobrania