Gmina Nowa Karczma

Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Nowa Karczma

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3.Gospodarka wodno-ściekowa.

Zakończono budowę wiaty do składowania osadu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wymianę urządzeń ciągu technologicznego, służących do oczyszczania  i odwadniania osadu na terenie gminnych oczyszczalni ścieków w Rekownicy i Lubaniu. Aktualnie złożono wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowa Karczma poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki osadowej w ramach oczyszczalni ścieków w Lubaniu i Rekownicy. Przedsięwzięcie to obejmowało budowę wiaty do składowania osadu wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz wymianę urządzeń ciągu technologicznego służących do oczyszczania i odwadniania osadu na terenie gminnych oczyszczalni.

Realizacja projektu przyczyni się do zaistnienia następujących bezpośrednich efektów:

– stworzenie optymalnych możliwości prowadzenia gospodarki osadowej,

– zapewnienie dobrych możliwości przetwarzania i składowania osadów dla wykorzystania rolniczego zgodnego z okresami wegetacyjnymi upraw,

– optymalizacja kosztów prowadzenia bieżącej działalności oraz ograniczenie konieczności zaangażowania pracowników do obsługi procesów.

Całkowita wartość projektu: 2.195.910,97 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1.284.010,01 zł

Skip to content