Gmina Nowa Karczma

Sprzedaż

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży

Nowa Karczma, 17.02.2020.

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65/   Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza, że następujące nieruchomości (niezabudowane), położone w centrum miejscowości Nowa Karczma przy ul. Starogardzkiej (przy drodze wojewódzkiej), około 250m od skrzyżowania, nieuzbrojone, stanowiące własność Gminy, zostały przeznaczone do sprzedaży :

Lp.

Nr

działki

Pow. w m2

Położenie

miejscowość

Nr KW

część

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Cena

brutto zł

Opis

nieruchomości

1

152/37

1277

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo1)wę mieszkalno –  usługową)

61.500

działka o nieregularnym kształcie,  w obniżonym terenie, o pochyłym uksztaltowaniem terenu , położona w sąsiedztwie zabudowy: handlowo – usługowej, mieszkalno – usługowej i drogi, przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, dojazd drogą nieurządzoną

2

152/38

1658

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo2)wę mieszkalno –  usługową)

74.200

 w obniżonym terenie, położona w sąsiedztwie zabudowy: handlowo – usługowej, mieszkalno – usługowej, przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, dojazd drogą nieurządzoną

3

152/39

1768

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo3)wę mieszkalno –  usługową)

83.000

położona na skarpie, w sąsiedztwie zabudowy: mieszkaniowe jednorodzinnej,  mieszkalno – usługowej, przez granicy działki przebiega sieć energetyczna, dojazd drogą nieurządzoną

4

152/40

1442

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo4)wę mieszkalno –  usługową)

72.600

położona na skarpie, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno – usługowej,  dojazd drogą nieurządzoną

5

152/41

2139

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo5)wę mieszkalno –  usługową)

107.500

działka o nieregularnym kształcie, o urozmaiconej rzeźbie terenu z skarpą, w sąsiedztwie zabudowy: mieszkaniowe jednorodzinnej,  mieszkalno – usługowej, przy granicy od szosy przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, dojazd drogą nieurządzoną

 

* teren ten jest objęty decyzją nr RRiGN.6730.85.2017 z dnia 13.12.2017 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji – budowy pięciu budynków mieszkalno-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 152/9 położonej w miejscowości Nowy Karczma.

Gmina Nowa Karczma informuje, że pierwszeństwo w nabyciu ww. działki (z zastrzeżeniem art.216a ustawy ww.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą

i złoży udokumentowany wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 16 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.

W przypadku nie złożenia przedmiotowego wniosku w ww. terminie działka zostanie sprzedana w drodze przetargu. Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu zostanie opublikowane w formie obwieszczenia.

Podane w wykazie ceny zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym ważne są do dnia 16.01.2021.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127 lub w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Dzierżawy

Nowa Karczma 07.10.2019

W Ó J T   G M I N Y    Nowa Karczma   ogłasza   P R Z E T A R G I  ustne  nieograniczone  na  d z i e r ż a w ę  niezabudowanych działek, położonych na terenie Gminy Nowa Karczma, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma, wymienionych w załączniku do obwieszczenia, okres dzierżawy do 31.08.2021r., z przeznaczeniem na cele rolne.

Przetargi ww. odbędą się w dniu 06.11.2019r. o godz1015 według kolejności podanej w załączniku,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Warunki przetargu i dzierżawy :

– wpłacenie przez osoby fizyczne i prawne (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej w załączniku na konkretną działkę, najpóźniej do dnia 30.10.2019r. do godz.13oo, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz. 13oo) lub przelewem na konto Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dzierżawy dot. działki nr…… w ……”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 30.10.2019r.na ww. rachunku bankowym Gminy,

– postąpienie minimalne podane jest w załączniku,

– wywoławczy czynsz za dzierżawę poszczególnych działek podany jest w załączniku,

–  czynsz będzie płatny w dwóch ratach, po 50% zaoferowanego czynszu : I rata w dniu podpisania umowy, II rata do dnia 15.IX.2020r.

Uczestnicy w dniu przetargu okazują : dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, (osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, upoważnienie do udziału w przetargu).

Wadium wpłacone (na poszczególną działkę) przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia o P R Z E T A R G A C H  ustnych  nieograniczonych w dniu 06.11.2019r.na   d z i e r ż a w ę  działek,
okres dzierżawy do 31.08.2021r., z przeznaczeniem na cele rolne.

l.p.

obręb- wieś

nr działki

pow. dz. w ha

rodz. użyt.  wg. ewiden. gruntów

Wywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy w zł

Wadium

w zł

Postą- pienie minimalne w zł

1

Grabówko 

28/2

1,3500

R: IVb ,V 

Klauzula *    828      

165

9

2

Lubań

162/3

0,7692

RV,ŁV,ŁVI,PsVI,N

306

61

5

3

Nowa Karczma

528

  1,1500

RV,RVI

584

116

6

4

    -,,-

529

  1,1600

RV,RVI

574

114

6

5

    -,,-

530

  1,1800

RV,RVI

542

108

6

6

    -,,-

531cz.

  1,6300

PsVIz

360

72

5

7

    -,,-

532cz.

  0,7400

PsVIz

164

32

5

8

    -,,-

533cz.

  1,1400

RVI,RVIz

438

87

6

9

    -,,-

534

  2,3800

RVI,RVIz

868

173

9

10

    -,,-

535

  1,8400

RV,RVI,RVIz

802

160

9

11

    -,,-

536

  2,8400

RV,RVI

1336

267

14

12

    -,,-

537

  1,3200

RV,RVI

560

112

6

13

    -,,-

241/4

18,2400

R:IVb,V,VI,Ps:V,VI,W,N

9446

1889

95

14

    -,,-

240/3

  0,1900

RVI

76

15

4

15

    -,,-

240/5

  7,0000

RV,RVI,PsVI,N

3352

670

34

16

    -,,-

244/6

0,3200

RV

192

38

5

17

Rekownica

192

0,2900

ŁVI,Lz

56

10

4

18

Stary Barkoczyn

58

  1,2800

RIVb,RV

832

166

9

19

      -,,-

68

  2,0800

RV,RVI,PsIV

1094

218

11

20

      -,,-

76

  0,8200

RIVb,RV

536

107

6

21

      -,,-

79

  7,6000

R:IVa,IVb,V,VI,Ł:IV,V,Ps:V,VI,N

4432

886

45

22

      -,,-

139

  0,7700

R:V,VI,Ł:IV,V,B/RVI

396

79

5

23

      -,,-

148

  2,900

R:IVb,V

1900

380

19

24

      -,,-

160

  0,9000

RV,ŁIV

520

104

6

25

      -,,-

62/1

  0,7200

RIVb,RV,PsV

438

87

6

26

      -,,-

65/3

  3,8000

R:IVb,V,VI, PsIV

2366

473

24

27

      -,,-

90/2

  1,0500

R:IIIb,IVa,IVb,V,PsIV

650

130

7

28

      -,,-

122/2

  2,9800

R:V,VI,ŁIV,PsV

1458

291

15

29

      -,,-

131/3

  6,1900

R:V,VI,Ł:IV,V,VI,N

2856

571

29

30

      -,,-

49/2

  7,6200

R:IVb,V,VI,N

4588

917

46

31

Szpon

85

0,0600

Br-RIVa

40

8

3

32

  -,,-

86

0,0192

Br-RIVa

14

2

2

*-udostępnienie terenu do prac geodezyjnych przy podziale działki. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu.

Nowa Karczma 07.10.2019

W Ó J T   G M I N Y    Nowa Karczma   ogłasza   P R Z E T A R G I  ustne  nieograniczone  na  d z i e r ż a w ę niezabudowanych działek, położonych na terenie Gminy Nowa Karczma, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma, wymienionych w załączniku do obwieszczenia, okres dzierżawy do 31.08.2020r., z przeznaczeniem na cele rolne.  

Przetargi ww. odbędą się w dniu 06.11.2019r. o godz1045 według kolejności podanej w załączniku,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. 

Warunki przetargu i dzierżawy :

– wpłacenie przez osoby fizyczne i prawne (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej w załączniku na konkretną działkę, najpóźniej w dniu 30.10.2019r., w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz.13oo) lub przelewem na konto Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dzierżawy dot. działki nr…… w ……”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 30.10.2019r.na ww. rachunku bankowym Gminy.

-·postąpienie minimalne podane jest w załączniku,

– wywoławczy czynsz za dzierżawę poszczególnych działek podany jest w załączniku,

– czynsz będzie płatny z góry w dniu podpisania umowy.

Uczestnicy w dniu przetargu okazują : dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, (osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, upoważnienie do udziału w przetargu).

Wadium wpłacone (na poszczególną działkę) przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia o P R Z E T A R G A C H  ustnych  nieograniczonych w dniu 06.11.2019r. na   d z i e r ż a w ę  działek,
okres dzierżawy do 31.08.2020r., z przeznaczeniem na cele rolne.

 

L.p.

obręb- wieś

nr działki

pow. dz. w ha

rodz. użyt. wg. ewiden. gruntów

Wywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy

Wa-dium

w zł

Postąpie-nie minima-    lne w zł

1

Grabowo Kościerskie

104/2cz.II

1,5000 

RV,PsV

448

89

6

2

Grabówko

103/3cz.II

0,2500

RV,RVI

74

14

4

3

Lubań

350

0,1817

RV,ŁV

54

9

4

4

  -,,-

156/3 cz.I

0,0400

RV

klauzula   12zł

1

2

5

  -,,-

156/3 cz.II

0,0800

RV

klauzula   24zł

5

3

 6

  -,,-

156/3 cz.III

0,0600

RV

klauzula   18zł

4

2

7

  -,,-

156/3 cz.IV

0,0500

RV

klauzula   15zł

3

2

8

  -,,-

156/3 cz.V

0,1900

RV

klauzula   57zł

11

4

9

  -,,-

156/3 cz.VI

0,1900

RV

klauzula   57zł

12

4

10

  -,,-

156/3cz.VII

0,7800

RV,ŁV,W,N

klauzula   173zł

34

5

        

 *-udostępnienie terenu do prac geodezyjnych przy podziale działki.

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży

Nowa Karczma, 17.02.2020.

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65/  Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza, że następujące nieruchomości, położone w Nowym Barkoczynie przy ul. Rolniczej, nieuzbrojone, stanowiące własność Gminy, zostały przeznaczone do sprzedaży :

Lp.

Nr

działki

Pow. w m2

Nr KW

część

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Cena

brutto zł

Opis nieruchomości

1

143/7

3795

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo1)wę usługowo – mieszkalną)

151.500

zabudowana parterowym budynkiem magazynowym w zabudowie zwartej (bliźniaczej) o pow. użytkowej 698,21m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie zabudowy : mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo – przemysłowej i usługowo – mieszkalnej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew, przez naroże działki przebiega sieć wodociągowa do hydrantu zlokalizowanego w drodze.

2

143/8

1678

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo2)wę usługowo – mieszkalną)

94.000

zabudowana parterowym budynkiem magazynowym w zabudowie zwartej (bliźniaczej) o pow. użytkowej 566,77m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie zabudowy : mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo – mieszkalnej, usługowo- mieszkalną i  usługowo – przemysłowej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew.

3

143/9

1452

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo3)wę usługowo – mieszkalną)

40.000

niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo – przemysłowej, usługowo – mieszkalnej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew.

4

143/10

1480

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo4)wę usługowo – mieszkalną)

41.000

niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy : mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo – przemysłowej, usługowo – mieszkalnej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew, przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

5

143/13

5342

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo5)wę usługowo –przemysłową)

162.700

zabudowana budynkiem nieczynnej stacji transformatorowej o pow. użytkowej 45m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie zabudowy: usługowo – przemysłową, usługowo – mieszkalną, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew, przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

6

143/14

5339

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo6)wę usługowo –przemysłową)

152.000

zabudowana budynkiem nieczynnej stacji transformatorowej o pow. użytkowanej 45m2 wraz z urządzeniami niskim stanie technicznym, położona w sąsiedztwie zabudowy:  usługowo – przemysłowej, usługowo – mieszkalnej, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew, przy  wypukleniu granicy przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

7

398

5314

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo7)wę usługowo –przemysłową)

151.000

zabudowana budynkiem parterowym byłej stacji benzynowej o pow. użytkowanej 52m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie zabudowy:  usługowo – przemysłowej, usługowo – mieszkalnej, droga, porośnięta jest samosiejkami drzew, przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

8

397

1378

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (pod zabudo8)wę usługowo – mieszkalną)

41.900

niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo- przemysłowej, usługowo- mieszkalnej, droga, porośnięta jest samosiejkami drzew.

* teren ten jest objęty decyzją nr RPPGKiOŚ.6730.74.2016MM z dnia 28.02.2016 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji – budowy trzech budynków usługowo-przemysłowych oraz sześciu budynków usługowo-mieszkalnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ew. 143/3 położonej w miejscowości Nowy Barkoczyn. Wcześniej na ten teren była wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji – budowy budynku produkcyjno – usługowego i dwóch budynków magazynowych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 143/3 położonej w miejscowości Nowy Barkoczyn.

Gmina Nowa Karczma informuje, że pierwszeństwo w nabyciu ww. działki (z zastrzeżeniem art.216a ustawy ww.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą

i złoży udokumentowany wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 16 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.

W przypadku nie złożenia przedmiotowego wniosku w ww. terminie działka zostanie sprzedana w drodze przetargu. Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu zostanie opublikowane w formie obwieszczenia.

Podane w wykazie ceny zbycia nieruchomości w trybie bez przetargowym ważne są do dnia 15.10.2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127 lub w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży

Nowa Karczma, 17.02.2020.

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65) oraz w związku z wykonaniem uchwały nr XLVIII/289/2018 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 31.07.2018r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego – nieruchomości położonej w obrębie Nowa Karczma,  Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nowa Karczma została przeznaczona do sprzedaży  :

działka nr 143/7 o powierzchni 325m2 w Nowej Karczmie, niezabudowana, zapisana w KW nr GD1E/11296/2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. działka leży na obszarze oznaczonym B084-MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

Cena nieruchomości – 18.450zł.

Gmina Nowa Karczma informuje, że pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości (z zastrzeżeniem art.216a ustawy w/w) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą

i złoży udokumentowany wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 16 kwietnia 2020r. w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.

Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym ważna jest do dnia 16.01.2021.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie pokój nr6, tel. 58 6848402, 58 6877127.

Skip to content