Gmina Nowa Karczma

Sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Nowa Karczma, 05.09.2019.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art.40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)   oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  –  WÓJT  GMINY   Nowa Karczma    O G Ł A S Z A    II  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nieuzbrojonych, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma:

 

Lp.

Nr .

działki

Pow. w m2

Położenie

obręb

Nr KW CzęśćPrzeznaczenie i sposób jej zagospodarowaniaCena wywoła-wcza w brutto zł

Wa-

dium w zł

Minimalne postą- pienie  zł

Opis

nieruchomości

1139/193118Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług114.60011.4601.150położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, droga gruntowa.
2139/203243Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług120.00012.0001.200położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, droga gruntowa.
3139/213284Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług121.50012.1501.220położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, droga gruntowa.
4139/252549Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług105.90010.5901.060położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
5139/262513Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług96.9009.690970położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
6139/272740Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług110.00011.0001.100położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
7139/282446Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług98.3009.830990położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
8139/321242Nowa KarczmaGD1E/11296/2B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług55.5005.550560położona około400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
9139/341171Nowa KarczmaGD1E/11296/2B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług52.7005.280530położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
10139/351170Nowa KarczmaGD1E/11296/2B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług52.7005.270530położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
11139/361875Nowa KarczmaGD1E/11296/2B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług76.2007.620770 położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową.
127323452Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług121.20012.1201.220położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami, droga gruntowa.
137332974Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług105.60010.5601.060położona około 500m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami.
147352213Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług77.8007.780780położona około400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami.
157362916Nowa KarczmaGD1E/11296/2B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług102.00010.2001.020położona około 400m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), w sąsiedztwie jest las oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, porośnięta samosiejkami, droga gruntowa
167764738Nowa KarczmaGD1E/11296/2B008 – U-teren usług, B007-UI –teren urządzeń infrastruktury – ujęcie wody205.20020.5202.060położona około 100m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz pod zabudowę usługową, teren pofałdowany porośnięty roślinnością trawiastą z pniami usuniętych drzew, nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna, kształt działki zbliżony do trójkąta.

Przetargi odbędą się w dniu 24.10.2019 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie, godz. 1000 – w kolejności podanej wyżej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej (przed otwarciem przetargu): dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, dowodu wniesienia wadium wraz z numerem konta, na które ma być przelane wadium w przypadku jego zwrotu, 1/osoby fizyczne dodatkowo: oświadczenia małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, w przypadku nabycia nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – potwierdzenie wpisu w CEIDG, 2/osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające rejestracji dodatkowo: aktualnego wypisu z właściwego rejestru (z okresu 3 miesięcy przed datą przetargu).

Wadium w wysokości podanej wyżej należy wnieść  w terminie do dnia 18.10.2019 r.   przelewem na konto Urzędu Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dz. nr……”,położona w …..”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 18.10.2019 r. na ww. rachunku bankowym Gminy.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje publicznie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przez cudzoziemców wpłacone wadium przepada.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Dzierżawy

Nowa Karczma 07.10.2019

W Ó J T   G M I N Y    Nowa Karczma   ogłasza   P R Z E T A R G I  ustne  nieograniczone  na  d z i e r ż a w ę  niezabudowanych działek, położonych na terenie Gminy Nowa Karczma, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma, wymienionych w załączniku do obwieszczenia, okres dzierżawy do 31.08.2021r., z przeznaczeniem na cele rolne.

Przetargi ww. odbędą się w dniu 06.11.2019r. o godz1015 według kolejności podanej w załączniku,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Warunki przetargu i dzierżawy :

– wpłacenie przez osoby fizyczne i prawne (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej w załączniku na konkretną działkę, najpóźniej do dnia 30.10.2019r. do godz.13oo, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz. 13oo) lub przelewem na konto Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dzierżawy dot. działki nr…… w ……”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 30.10.2019r.na ww. rachunku bankowym Gminy,

– postąpienie minimalne podane jest w załączniku,

– wywoławczy czynsz za dzierżawę poszczególnych działek podany jest w załączniku,

–  czynsz będzie płatny w dwóch ratach, po 50% zaoferowanego czynszu : I rata w dniu podpisania umowy, II rata do dnia 15.IX.2020r.

Uczestnicy w dniu przetargu okazują : dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, (osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, upoważnienie do udziału w przetargu).

Wadium wpłacone (na poszczególną działkę) przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia o P R Z E T A R G A C H  ustnych  nieograniczonych w dniu 06.11.2019r.na   d z i e r ż a w ę  działek,
okres dzierżawy do 31.08.2021r., z przeznaczeniem na cele rolne.

l.p.

obręb- wieś

nr działki

pow. dz. w ha

rodz. użyt.  wg. ewiden. gruntów

Wywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy w zł

Wadium

w zł

Postą- pienie minimalne w zł

1

Grabówko 

28/2

1,3500

R: IVb ,V 

Klauzula *    828      

165

9

2

Lubań

162/3

0,7692

RV,ŁV,ŁVI,PsVI,N

306

61

5

3

Nowa Karczma

528

  1,1500

RV,RVI

584

116

6

4

    -,,-

529

  1,1600

RV,RVI

574

114

6

5

    -,,-

530

  1,1800

RV,RVI

542

108

6

6

    -,,-

531cz.

  1,6300

PsVIz

360

72

5

7

    -,,-

532cz.

  0,7400

PsVIz

164

32

5

8

    -,,-

533cz.

  1,1400

RVI,RVIz

438

87

6

9

    -,,-

534

  2,3800

RVI,RVIz

868

173

9

10

    -,,-

535

  1,8400

RV,RVI,RVIz

802

160

9

11

    -,,-

536

  2,8400

RV,RVI

1336

267

14

12

    -,,-

537

  1,3200

RV,RVI

560

112

6

13

    -,,-

241/4

18,2400

R:IVb,V,VI,Ps:V,VI,W,N

9446

1889

95

14

    -,,-

240/3

  0,1900

RVI

76

15

4

15

    -,,-

240/5

  7,0000

RV,RVI,PsVI,N

3352

670

34

16

    -,,-

244/6

0,3200

RV

192

38

5

17

Rekownica

192

0,2900

ŁVI,Lz

56

10

4

18

Stary Barkoczyn

58

  1,2800

RIVb,RV

832

166

9

19

      -,,-

68

  2,0800

RV,RVI,PsIV

1094

218

11

20

      -,,-

76

  0,8200

RIVb,RV

536

107

6

21

      -,,-

79

  7,6000

R:IVa,IVb,V,VI,Ł:IV,V,Ps:V,VI,N

4432

886

45

22

      -,,-

139

  0,7700

R:V,VI,Ł:IV,V,B/RVI

396

79

5

23

      -,,-

148

  2,900

R:IVb,V

1900

380

19

24

      -,,-

160

  0,9000

RV,ŁIV

520

104

6

25

      -,,-

62/1

  0,7200

RIVb,RV,PsV

438

87

6

26

      -,,-

65/3

  3,8000

R:IVb,V,VI, PsIV

2366

473

24

27

      -,,-

90/2

  1,0500

R:IIIb,IVa,IVb,V,PsIV

650

130

7

28

      -,,-

122/2

  2,9800

R:V,VI,ŁIV,PsV

1458

291

15

29

      -,,-

131/3

  6,1900

R:V,VI,Ł:IV,V,VI,N

2856

571

29

30

      -,,-

49/2

  7,6200

R:IVb,V,VI,N

4588

917

46

31

Szpon

85

0,0600

Br-RIVa

40

8

3

32

  -,,-

86

0,0192

Br-RIVa

14

2

2

*-udostępnienie terenu do prac geodezyjnych przy podziale działki. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu.

Nowa Karczma 07.10.2019

W Ó J T   G M I N Y    Nowa Karczma   ogłasza   P R Z E T A R G I  ustne  nieograniczone  na  d z i e r ż a w ę niezabudowanych działek, położonych na terenie Gminy Nowa Karczma, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma, wymienionych w załączniku do obwieszczenia, okres dzierżawy do 31.08.2020r., z przeznaczeniem na cele rolne.  

Przetargi ww. odbędą się w dniu 06.11.2019r. o godz1045 według kolejności podanej w załączniku,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. 

Warunki przetargu i dzierżawy :

– wpłacenie przez osoby fizyczne i prawne (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej w załączniku na konkretną działkę, najpóźniej w dniu 30.10.2019r., w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz.13oo) lub przelewem na konto Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dzierżawy dot. działki nr…… w ……”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 30.10.2019r.na ww. rachunku bankowym Gminy.

-·postąpienie minimalne podane jest w załączniku,

– wywoławczy czynsz za dzierżawę poszczególnych działek podany jest w załączniku,

– czynsz będzie płatny z góry w dniu podpisania umowy.

Uczestnicy w dniu przetargu okazują : dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, (osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, upoważnienie do udziału w przetargu).

Wadium wpłacone (na poszczególną działkę) przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia o P R Z E T A R G A C H  ustnych  nieograniczonych w dniu 06.11.2019r. na   d z i e r ż a w ę  działek,
okres dzierżawy do 31.08.2020r., z przeznaczeniem na cele rolne.

 

L.p.

obręb- wieś

nr działki

pow. dz. w ha

rodz. użyt. wg. ewiden. gruntów

Wywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy

Wa-dium

w zł

Postąpie-nie minima-    lne w zł

1

Grabowo Kościerskie

104/2cz.II

1,5000 

RV,PsV

448

89

6

2

Grabówko

103/3cz.II

0,2500

RV,RVI

74

14

4

3

Lubań

350

0,1817

RV,ŁV

54

9

4

4

  -,,-

156/3 cz.I

0,0400

RV

klauzula   12zł

1

2

5

  -,,-

156/3 cz.II

0,0800

RV

klauzula   24zł

5

3

 6

  -,,-

156/3 cz.III

0,0600

RV

klauzula   18zł

4

2

7

  -,,-

156/3 cz.IV

0,0500

RV

klauzula   15zł

3

2

8

  -,,-

156/3 cz.V

0,1900

RV

klauzula   57zł

11

4

9

  -,,-

156/3 cz.VI

0,1900

RV

klauzula   57zł

12

4

10

  -,,-

156/3cz.VII

0,7800

RV,ŁV,W,N

klauzula   173zł

34

5

        

 *-udostępnienie terenu do prac geodezyjnych przy podziale działki.

Nowa Karczma, 07.10.2019 

W Ó J T   G M I N Y   Nowa Karczma  ogłasza  P R Z E T A R G I   ustne nieograniczone na   d z i e r ż a w ę  następujących części działek, stanowiących stawy (zbiorniki) ppoż., zapisane w KW jako własność Gminy Nowa Karczma, okres dzierżawy do 31.08.2021r., z zagospodarowaniem na cele rybackie: 

l.p.

wieś

nr działki

pow. dz. w ha

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu w q żyta

Wadium w zł

Postąpienie minimalne w q żyta

1

Skrzydłowo

303cz.I

0,07

0,3

7

0,1

2

 Szpon

18czI, 20cz.I, 21

0,49

0,5 

 8

0,1

Warunki przetargu i dzierżawy :

– wpłacenie przez osoby fizyczne i prawne (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej w tabeli na konkretną działkę, najpóźniej do dnia 30.10.2019r. do godz.13oo, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz. 13oo) lub przelewem na konto Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dzierżawy dot. działki nr…… w ……”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 30.10.2019r.na ww. rachunku bankowym Gminy,

– postąpienie minimalne podane jest ww. tabeli,

– wywoławczy roczny czynsz za dzierżawę poszczególnych działek podany jest ww. tabeli,

– czynsz roczny będzie płatny z góry : za I rok w dniu podpisania umowy, za II rok do dnia 15.IX.2020r., 

– kwota czynszu nie zawiera podatku od nieruchomości,

– udostępnienie stawu dla celów ppoż.,

– należyte utrzymania stawów ppoż. między innymi : koszenie trawy wokół stawu, umocnienie brzegów w okresie dzierżawy,

– dzierżawca nie zmieni przeznaczenia gruntu.

Szczegółowe warunki dzierżawy będą określone w umowie dzierżawy.

Przetargi ww. odbędą się w dniu 06.11.2019r. o godz1000 według kolejności podanej ww. tabeli,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. 

Uczestnicy w dniu przetargu okazują : dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, (osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, upoważnienie do udziału w przetargu).

Wadium wpłacone (na poszczególną działkę) przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy. 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu.

Skip to content