Gmina Nowa Karczma

Ogłoszenie – o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze  pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego, na zlecenie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ponadto na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Nowa Karczma zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2019r. poz.688 ) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego, na zlecenie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ponadto na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2)      nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020r.,

3)      wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy złożyć w terminie do 11 grudnia 2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Karczma,  ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma.

Zasady działania oraz tryb powoływania komisji konkursowej określone zostały w Uchwale Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Skip to content