Gmina Nowa Karczma

Ośrodek Pomocy Społecznej

ADRES:

 • ul. Gdańska 6, 83-404 Nowa Karczma

KONTAKT:

 • 058 680-06-47
 • 058 680-06-47
 • ops@nowakarczma.pl

1.

Kierownik  – Bogusława Klaman

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

2.

Główny Księgowy – Mirosława Piotrowska

tel. 58 680 04 73

3.

Starszy specjalista pracy socjalnej –  Danuta Jaworska

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

4.

Starszy specjalista pracy socjalnej – Małgorzata Borzestowska

tel. 58 680 04 73

5.

Specjalista pracy socjalny – Anna Cieplińska

tel. 58 680 04 73

6.

Starszy pracownik socjalny – Mirosława Bieszka

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

7.

Pracownik socjalny – Justyna Deja – Pirch

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

8.

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Helena Łyskowska

tel. 58 684 84 01

9.

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Tomasz Jaśkowiak

tel. 58 684 84 01

10.

Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych – Magdalena Korda

tel. 58 680 04 73

11.

Asystent rodziny – Aldona Damps

tel. 58 680 04 73

12.

Młodszy asystent rodziny – Agata Łyskowska

tel. 58 680 04 73

13.

Hanna Machola – sprzątaczka

 

UWAGA !!!

PRZEMOC W RODZINIE W CZASIE EPIDEMII

Najważniejsze informacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2:

 • nie czujesz się bezpiecznie obawiasz się o swoje życie bądź zdrowie, dzwoń na Policję, tel. 58-680-32-70, 58- 680-32-00 lub alarmowy 997;
 • chcesz porozmawiać na temat problemu przemocy, która Cię dotyka dzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, tel. 58-680-06-47 lub Punktu Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie, tel. 667-761-455;
 • ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”   800-120-002 czynny całą dobę.

 

Dbając o dobro mieszkańców gminy Nowa Karczma przygotowaliśmy wykaz miejsc pod nazwą „gdzie szukać pomocy” w sytuacjach kryzysowych. Mamy nadzieje, że ułatwimy Państwu pozyskiwanie wiedzy o placówkach, instytucjach i stowarzyszeniach świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych, bytowych oraz problemów wynikających z różnego rodzaju uzależnień. Staraliśmy się przedstawić miejsca prowadzące swą działalność niedaleko naszej gminy jak również podajemy ogólnopolskie numery telefonów zaufania, gdzie anonimowo można szukać pomocy.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9a
tel. 58 680-06-47

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Nowej Karczmie
83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9a
tel. 58 680-06-47

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Karczmie
83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9a
tel. 58 680-06-47

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
Punkt Interwencji Kryzysowej
83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4
tel. 58 681-53-87, kom. 784-135-009 od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 -18:00

5. Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 2,
tel. 58 680-32-00

6. Posterunek Policji w Liniewie
83-420 Liniewo, ul. Wiśniowa 2
tel. 58 687-80-97

7. Prokuratura Rejonowa
83-400 Kościerzyna, ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 1
tel. 58 686-47-98

8. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, ul. Dworcowa 2
tel. 58 686-32-97

9. Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach rodzinnych i nieletnich)
83-400 Kościerzyna, ul. Dworcowa 2
tel. 58 686-65-71

10. Poradnia Uzależnień
83-400 Kościerzyna, ul. Skłodowskiej – Currie 7
tel. 58 680-24-76
Poniedziałek – 7:30 – 15:00, Wtorek 11:00 – 16:00, Środa 10:00 – 15:00, Czwartek 7:30 – 15:00, piątek – 10:00 – 15:00 

11. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku
80-142 Gdańsk, ul Zakopiańska 37
tel. 58 301-51-32 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00

Ogólnopolskie Telefony zaufania:

1. Poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym czynna 7 dni w tygodniu
w godz. od 14:00 do 22:00.
tel. 116 – 123 – bezpłatny

2. „Niebieska Linia” – dla ofiar doznających przemocy
tel. 801-120-002 od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 22:00

3. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800-121-212 bezpłatne połączenie z tel. stacjonarnego od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:15 – 20:00 

4. Telefon zaufania Fundacji Dzieci Niczyje
tel. 116 -111 połączenie bezpłatne z każdego telefonu

5. Policyjny telefon zaufania 
Tel. 800 120 226 czynny w godz. 9:30 – 15:30 , a od 15:00 do 9:00 włączony automat, linia bezpłatna z telefonów stacjonarnych

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020 (ważniejsze informacje):

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.);

2.Uchwała Nr XXXII/199/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. Rady Gminy Nowa Karczma w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Karczma; 

3.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

Uprawnieni:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. „0”). 

Kryterium dochodowe: : miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie to 528 zł lub 701 zł na ucznia samotnie gospodarującego – art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+. 

Rodzina: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica. 

Miejsce składania wniosku: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie ul. Gdańska 6 (budynek Straży Pożarnej).

Termin składania wniosku: do 16 września 2019 r. na rok szkolny 2019/2020, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2019 r. począwszy od 6 sierpnia 2019 r.  

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów: dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie oraz na stronie internetowej Gminy www.nowakarczma.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej – Stypendia. 

Druki są dostępne od 6 sierpnia 2019 r. w biurze nr 1 lub u pracowników socjalnych.


Załączniki do wniosków:

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami.

Formy udzielania stypendium szkolnego:
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty i przeznaczone na niżej wymienione formy pomocy: 
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: 
– naukę języka obcego,
– zajęcia wyrównawcze prowadzone poza system szkolnym, 
– zajęcia terapeutyczne,
– zajęcia gimnastyki korekcyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone poza systemem szkolnym ( np. zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie),
– opłaty i wydatki za wyjazdy organizowane przez szkoły (np. refundacja wyjazdu do „Zielonej Szkoły”, na wycieczkę szkolną), 
– sprzęt muzyczny i sportowy,
– opłaty związane z wyjazdami organizowanymi przez szkołę do kina, teatru, muzeum; 
2) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
– zakup podręczników, zeszytów, słowników, encyklopedii, przyborów i pomocy szkolnych wymaganych przez szkołę, lektur szkolnych, atlasów i innych wydawnictw przeznaczonych do realizacji procesu dydaktycznego,
– zakup tuszy do drukarki, programów multimedialnych, programów edukacyjnych, papieru, pendrive, 
– zakup odzieży sportowej w formie dresu, stroju gimnastycznego, obuwia sportowego oraz stroju kąpielowego na basen (maksymalnie po dwie pary lub sztuki w ciągu roku szkolnego),
– zakup tornistra lub plecaka szkolnego,
– przybory do nauki zawodu,
– biurko, krzesło, fotel do biurka, lampka na biurko,
– zakup okularów korygujących wzrok,
– strój szkolny lub galowy wymagany przez szkołę;
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w szczególności koszt:
– zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
– posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 
– wydatków związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej. 

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny. 

Refundacji kosztów (poza kosztami zakupu podręczników) poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginału dokumentów wystawionych na rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia w okresie: 
– od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. za stypendia przyznane w okresie wrzesień – grudzień 2019 r.

 – od 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym za stypendia przyznane w okresie styczeń – czerwiec 2020 r.
Dokumenty potwierdzające koszt zakupu podręczników szkolnych w okresie od czerwca do końca zajęć w przyszłym roku szkolnym, stanowią podstawę całej lub częściowej refundacji przez cały czas trwania zajęć w roku szkolnym. 


Do dokumentów tych zalicza się np.: 
– imienne faktury VAT,
– imienne rachunki,
– bilety imienne, 
– kwitariusze, 
– dowody wpłaty KP. 

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwa zakupionych artykułów, aby były zgodne lub zbliżone do nazw umieszczonych w w/w katalogu zakupów.  

Dokumenty do pobrania: 

Wniosek 

Zaświadczenie o zarobkach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie realizuje  kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizacja działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc żywnościowa w ramach FEAD kierowana jest w szczególności do osób i rodzin o najniższych dochodach, osób starszych i niepełnosprawnych. W realizację tego zadania zaangażowane są  organizacje partnerskie i charytatywne: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż, a także organizacje lokalne. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1402  zł. dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy żywnościowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie  kwalifikuje osoby do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 58 680 06 47.

OGŁOSZENIE

Aktualności okresu świadczeniowego 2019/2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie informuje, że od 1 lipca 2020 roku można składać elektronicznie wnioski na:

 • 300+ (dobry start),
 • świadczenia rodzinne,
 • fundusz alimentacyjny.

UWAGA !

W tym roku nie musimy składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci.

Wynika to z faktu, iż świadczenie pieniężne przyznane zostało do maja 2021 roku.

Zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza. 

Wnioski online będzie można składać przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

Natomiast od 1 sierpnia 2020 roku można składać wnioski tradycyjnie bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie.

Druki do ww. świadczeń będą dostępne od 20 lipca 2020 r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w celu zwiększenia bezpieczeństwa apeluje aby wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start – (300 zł na ucznia) składane były głównie drogą elektroniczną. 

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) 
– od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również
rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Nowe formularze wniosków dostępne już są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, ul. Gdańska 6, 83-404 Nowa Karczma – pok. nr. 1.

Skip to content