Gmina Nowa Karczma

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej

ADRES:

  • ul. Gdańska 6, 83-404 Nowa Karczma

KONTAKT:

  • 058 680-06-47
  • 058 680-06-47
  • ops@nowakarczma.pl

1.

Kierownik  – Bogusława Klaman

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

2.

Główny Księgowy – Mirosława Piotrowska

tel. 58 680 04 73

3.

Starszy specjalista pracy socjalnej –  Danuta Jaworska

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

4.

Starszy specjalista pracy socjalnej – Małgorzata Borzestowska

tel. 58 680 04 73

5.

Specjalista pracy socjalny – Anna Cieplińska

tel. 58 680 04 73

6.

Starszy pracownik socjalny – Mirosława Bieszka

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

7.

Pracownik socjalny – Justyna Deja – Pirch

tel. 58 680 06 47 lub 519 485 945

8.

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Helena Łyskowska

tel. 58 684 84 01

9.

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Tomasz Jaśkowiak

tel. 58 684 84 01

10.

Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych – Magdalena Korda

tel. 58 680 04 73

11.

Asystent rodziny – Aldona Damps

tel. 58 680 04 73

12.

Młodszy asystent rodziny – Agata Łyskowska

tel. 58 680 04 73

13.

Hanna Machola – sprzątaczka

 

Dbając o dobro mieszkańców gminy Nowa Karczma przygotowaliśmy wykaz miejsc pod nazwą „gdzie szukać pomocy” w sytuacjach kryzysowych. Mamy nadzieje, że ułatwimy Państwu pozyskiwanie wiedzy o placówkach, instytucjach i stowarzyszeniach świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych, bytowych oraz problemów wynikających z różnego rodzaju uzależnień. Staraliśmy się przedstawić miejsca prowadzące swą działalność niedaleko naszej gminy jak również podajemy ogólnopolskie numery telefonów zaufania, gdzie anonimowo można szukać pomocy.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9a
tel. 58 680-06-47

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Nowej Karczmie
83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9a
tel. 58 680-06-47

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Karczmie
83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9a
tel. 58 680-06-47

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
Punkt Interwencji Kryzysowej
83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4
tel. 58 681-53-87, kom. 784-135-009 od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 -18:00

5. Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 2,
tel. 58 680-32-00

6. Posterunek Policji w Liniewie
83-420 Liniewo, ul. Wiśniowa 2
tel. 58 687-80-97

7. Prokuratura Rejonowa
83-400 Kościerzyna, ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 1
tel. 58 686-47-98

8. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, ul. Dworcowa 2
tel. 58 686-32-97

9. Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach rodzinnych i nieletnich)
83-400 Kościerzyna, ul. Dworcowa 2
tel. 58 686-65-71

10. Poradnia Uzależnień
83-400 Kościerzyna, ul. Skłodowskiej – Currie 7
tel. 58 680-24-76
Poniedziałek – 7:30 – 15:00, Wtorek 11:00 – 16:00, Środa 10:00 – 15:00, Czwartek 7:30 – 15:00, piątek – 10:00 – 15:00 

11. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku
80-142 Gdańsk, ul Zakopiańska 37
tel. 58 301-51-32 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00

Ogólnopolskie Telefony zaufania:

1. Poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym czynna 7 dni w tygodniu
w godz. od 14:00 do 22:00.
tel. 116 – 123 – bezpłatny

2. „Niebieska Linia” – dla ofiar doznających przemocy
tel. 801-120-002 od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 22:00

3. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800-121-212 bezpłatne połączenie z tel. stacjonarnego od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:15 – 20:00 

4. Telefon zaufania Fundacji Dzieci Niczyje
tel. 116 -111 połączenie bezpłatne z każdego telefonu

5. Policyjny telefon zaufania 
Tel. 800 120 226 czynny w godz. 9:30 – 15:30 , a od 15:00 do 9:00 włączony automat, linia bezpłatna z telefonów stacjonarnych

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020 (ważniejsze informacje):

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.);

2.Uchwała Nr XXXII/199/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. Rady Gminy Nowa Karczma w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Karczma; 

3.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

Uprawnieni:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. „0”). 

Kryterium dochodowe: : miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie to 528 zł lub 701 zł na ucznia samotnie gospodarującego – art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+. 

Rodzina: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica. 

Miejsce składania wniosku: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie ul. Gdańska 6 (budynek Straży Pożarnej).

Termin składania wniosku: do 16 września 2019 r. na rok szkolny 2019/2020, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2019 r. począwszy od 6 sierpnia 2019 r.  

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów: dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie oraz na stronie internetowej Gminy www.nowakarczma.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej – Stypendia. 

Druki są dostępne od 6 sierpnia 2019 r. w biurze nr 1 lub u pracowników socjalnych.


Załączniki do wniosków:

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami.

Formy udzielania stypendium szkolnego:
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty i przeznaczone na niżej wymienione formy pomocy: 
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: 
– naukę języka obcego,
– zajęcia wyrównawcze prowadzone poza system szkolnym, 
– zajęcia terapeutyczne,
– zajęcia gimnastyki korekcyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone poza systemem szkolnym ( np. zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie),
– opłaty i wydatki za wyjazdy organizowane przez szkoły (np. refundacja wyjazdu do „Zielonej Szkoły”, na wycieczkę szkolną), 
– sprzęt muzyczny i sportowy,
– opłaty związane z wyjazdami organizowanymi przez szkołę do kina, teatru, muzeum; 
2) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
– zakup podręczników, zeszytów, słowników, encyklopedii, przyborów i pomocy szkolnych wymaganych przez szkołę, lektur szkolnych, atlasów i innych wydawnictw przeznaczonych do realizacji procesu dydaktycznego,
– zakup tuszy do drukarki, programów multimedialnych, programów edukacyjnych, papieru, pendrive, 
– zakup odzieży sportowej w formie dresu, stroju gimnastycznego, obuwia sportowego oraz stroju kąpielowego na basen (maksymalnie po dwie pary lub sztuki w ciągu roku szkolnego),
– zakup tornistra lub plecaka szkolnego,
– przybory do nauki zawodu,
– biurko, krzesło, fotel do biurka, lampka na biurko,
– zakup okularów korygujących wzrok,
– strój szkolny lub galowy wymagany przez szkołę;
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w szczególności koszt:
– zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
– posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 
– wydatków związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej. 

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny. 

Refundacji kosztów (poza kosztami zakupu podręczników) poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginału dokumentów wystawionych na rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia w okresie: 
– od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. za stypendia przyznane w okresie wrzesień – grudzień 2019 r.

 – od 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym za stypendia przyznane w okresie styczeń – czerwiec 2020 r.
Dokumenty potwierdzające koszt zakupu podręczników szkolnych w okresie od czerwca do końca zajęć w przyszłym roku szkolnym, stanowią podstawę całej lub częściowej refundacji przez cały czas trwania zajęć w roku szkolnym. 


Do dokumentów tych zalicza się np.: 
– imienne faktury VAT,
– imienne rachunki,
– bilety imienne, 
– kwitariusze, 
– dowody wpłaty KP. 

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwa zakupionych artykułów, aby były zgodne lub zbliżone do nazw umieszczonych w w/w katalogu zakupów.  

Dokumenty do pobrania: 

Wniosek 

Zaświadczenie o zarobkach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START” na okres zasiłkowy (2019/2020) będą przyjmowane:

– elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, 

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.   w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, ul. Gdańska 6.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r.  do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2019 r. Wnioski złożone  w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.  będą realizowane  w terminie  2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone po tym terminie (30 listopada 2019r.) pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 23 lipca 2019 r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, ul. Gdańska 6.

Dla kogo świadczenie dobry start:

Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się: 
– 20. roku życia,

– 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem  o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej    w Nowej Karczmie, ul. Gdańska 6 w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu:    (58) 684 84 01 lub (58) 680 04 73. 

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) 
– od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również
rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Nowe formularze wniosków dostępne już są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, ul. Gdańska 6, 83-404 Nowa Karczma – pok. nr. 1.

Skip to content