Pobierz wniosek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Referat komunalny
Pliki
Wniosek o warunki zabudowy
Plik PDF
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego
Plik PDF
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Plik PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
Plik PDF
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa /drzew
Plik PDF
Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego
Plik PDF
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Plik PDF
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Plik PDF
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Plik PDF
Oświadczenie stron dot. zmiany decyzji o warunkach zabudowy
Plik PDF
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Karczma
Plik PDF
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Plik PDF
Wniosek o uzgodnienie trasy przyłącza kablowego
Plik PDF
Wniosek na zajęcie pasa drogowego
Plik PDF
Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
Plik PDF
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Plik PDF
Działalność gospodarcza
Pliki
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Plik PDF
Planowanie przestrzenne
Pliki
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Plik PDF
Wniosek - o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Plik PDF
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Plik PDF
Ewidencja ludności
Pliki
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Plik PDF
Zgłoszenie pobytu stałego
Plik PDF
Zgłoszenie pobytu czasowego
Plik PDF
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Plik PDF
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu
Plik PDF
Zgłoszenie wyjazdu poza granice
Plik PDF
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice
Plik PDF
Zwrot podatku akcyzowego
Pliki
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
Plik PDF
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Plik PDF
Podatki i opłaty
Pliki
Deklaracje na podatek rolny, od nieruchomości i leśny
Plik PDF
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego
Plik PDF