Gmina Nowa Karczma

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminay Nowa Karczma że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Nowa Karczma z siedzibą w 83-404 Nowa Karczma przy Kościerskiej 9, NIP 5911018697, REGON 000542592, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Sebastian Wołejszo, e-mail: it@nowakarczma.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustawowych i wewnętrznych zadań Gminy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zawartych umów,

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom, tj.
  – podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Urzędu Gminy Nowa Karczma, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  – wyrażona, dobrowolna i jednoznaczna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  – realizacja zawartej z Urzędem Gminy Nowa Karczma – art. 6 ust. 1. lit. b RODO,
  – wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Gminie Nowa Karczma (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją ustawowych zadań w oparciu o nw. przepisy:
  – Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
  – Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności;
  – Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  – Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;
  – Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. prawo o aktach stanu cywilnego;
  – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  – Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  – Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym;
  – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  – Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych;
  – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  – Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
  – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
  – Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów;
  – oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Nowa Karczma.

 6. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,

 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 9. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Skip to content