Gmina Nowa Karczma

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma

W dniu 20 czerwca 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3.Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowa Karczma poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zamontowane na przepompowniach ścieków generatory prądu stanowić będą zasilanie rezerwowe zapewniając niezbędną dostawę energii o wymaganych parametrach w przypadku awarii zasilania.

Realizacja projektu przyczyni się do zaistnienia następujących bezpośrednich efektów:
– stworzenie optymalnych możliwości prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej 
i skorygowanie deficytów w rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej,
– optymalizacja kosztów prowadzenia bieżącej działalności oraz ograniczenie konieczności zaangażowania pracowników do obsługi procesów.

Całkowita wartość projektu: 1 578 769,64 zł


Maksymalna kwota dofinansowania: 1 090 679,66 zł

Skip to content