Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Ujęcie wody Grabowo Kościerskie i wodociąg Jasiowa Huta

Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta-Szpon-Grabowo-Jasiowa Huta-Grabówko-etap II. 

Zakończono przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW 2007 – 2013 z Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dotyczące budowy sieci wodociągowej Grabowska Huta – Szpon – Grabowo – Jasiowa Huta – Grabówko wraz z stacją uzdatniana wody w Grabowie Kościerskim. Łączna wartość inwestycji to 2 115 182,74 zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła 1 575 680,00zł. Budowa dotyczyła rozbudowy sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Grabowska Huta, Szpon, Grabowo Kościerskie, Jasiowa Huta i Grabówko. Sieć została wykonana z rur PE de110 oraz PE de90. Uzbrojenie sieci stanowią hydranty przeciwpożarowe nadziemne i podziemne, odpowiednio oznakowane w terenie. W ramach przedsięwzięcia zbudowano również nowoczesne ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody. Powstały dwie nowe studnie głębinowe, a jedną poddano gruntownej modernizacji. W miejscu starego budynku hydroforni wybudowano obiekt wraz z urządzeniami do uzdatniania i dystrybucji wody. Przy budynku zamontowano dwa zbiorniki retencyjne do gromadzenia zapasu wody o łącznej pojemności 100cm3. Wykonano nowe ogrodzenie, a cały teren ujęcia został zagospodarowany i utwardzony kostką brukową. Woda po poddawaniu aeracji – napowietrzeniu, następnie filtracji – odżelazienie i odmanganienie w złożu kwarcowym i katalitycznym oraz retencji, tłoczona jest do sieci wodociągowej poprzez system pomp. Praca stacji uzdatniania wody nadzorowana jest przez system mikroprocesorowy z automatycznym powiadamianiem GSM.

Skip to content